Adjunktus

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
JGYPK Egészségszociológia és Egészségpedagógia Tanszék

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő adjunktus feladata: szakszociológiai (devianciaszociológia, egészségszociológia) előadások és gyakorlatok, az egészségtudományok szociológiai alapjai és az egészségfejlesztés elmélete és módszerei előadások, valamint alapozó szakmódszertani és kutatásmódszertani gyakorlatok tartása az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet alap- és mesterképzéseiben, osztatlan tanárképzésben, szakirányú továbbképzési és pedagógus szakvizsga programjaiban. Témavezetőként segítse a szakdolgozatok és TDK dolgozatok előkészítését; koordinálja az Intézet tehetséggondozó munkáját és képviselje azt a kari fórumokon; vegyen részt az Intézet oktatásfejlesztő tevékenységében, a képzések korszerűsítésében, új oktatási programok kidolgozásában; kapcsolódjon be az Intézet tudományos műhelyébe, azon belül folytasson kutatómunkát, és rendszeresen publikáljon; legyen aktív résztvevője az Intézet pályázati tevékenységének.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, A pályázó rendelkezzen szociológus MA végzettséggel és a Neveléstudományok területén szerzett doktori (PhD) fokozattal, legalább hároméves felsőoktatási és oktatásszervezési gyakorlattal, és angol nyelvből középfokú, C típusú nyelvvizsgával. A pályázathoz mellékelni kell: – a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, – kitöltött, dékáni hatáskörbe tartozókra vonatkozó szakmai adatlapot (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról), – részletes szakmai önéletrajzot, – publikációs jegyzéket, – végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát, tudományos fokozat megszerzését igazoló oklevél másolatát, – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt, – minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, – nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik a nyomtatott példánnyal, – hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt JGYPK Dékáni Hivatala nyújt, a 62/544-771 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-96/2016. , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-96/2016., valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

        Személyesen: SZTE JGYPK Dékáni Hivatalába, Csongrád megye, 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2016. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, az adjunktus alkalmazására vonatkozó feltételeknek. A pályázatot 2016. november 10-ig a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Dékáni Hivatalába (6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.) kell benyújtani személyesen vagy postai úton 1 nyomtatott eredeti és CD-ROM adathordozón rögzített másolati példányban

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761470   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.