Adjunktus

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatikai Kar Számítástudomány Alapjai Tanszék

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Árpád tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő adjunktus feladata: A tanszék oktatási tevékenységében való részvétel előadások és gyakorlatok tartásával, szakdolgozatok és diplomamunkák témavezetésével, oktatási tematikák és segédanyagok elkészítésével. További feladata eredményes kutatómunka folytatása elsősorban az elméleti számítástudomány területen.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell: programtervező matematikus vagy programtervező informatikus egyetemi végzettséggel, PhD fokozattal, valamint legalább három éves egyetemi szakmai gyakorlattal (előnyt jelent a számítástudomány alapjait képező tárgyak oktatásában való gyakorlat). Rendelkezzen továbbá nemzetközi publikációs tevékenységgel az elméleti számítástudomány területen. A pályázathoz mellékelni kell: - a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, - szakmai önéletrajzot; - a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, - kitöltött, dékáni hatáskörbe tartozókra vonatkozó szakmai adatlapot (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról), - végzettség, szakképzettség, szakképesítés, tudományos (PhD, a tudományok kandidátusa, a külföldön szerzett és honosított tudományos fokozat) fokozat megszerzését tanúsító okirat, nyelvvizsga bizonyítvány másolatát, - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűntettesek nyilvántartása, a foglalkozástól és a közügyektől eltiltás kérdéseiről, - minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, - nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik a nyomtatott példánnyal, - hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt SZTE TTIK Dékáni Hivatala nyújt, a 62/544-168 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-93/2016. , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-93/2016., valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

        Személyesen: SZTE TTIK Dékáni Hivatatalába, Csongrád megye, 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2016. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot 2016. november 4-ig a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Dékáni Hivatalába (6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.) kell benyújtani személyesen vagy postai úton 1 eredeti példányban. A pályázat formai feltételeiről a (62) 544-168-as telefonszámon kérhető felvilágosítás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 1.

ID: 2746317   Megjelentetés dátuma: 2016.10.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.