Igazgató

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
Konfuciusz Intézet

igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. december 1-től legfeljebb 2021. november 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó igazgató feladata a Konfuciusz Intézetek Központja Hanban által meghatározott alapcélok, vagyis az Egyetem és a Dél-alföldi régió más oktatási intézményeinek hallgatói számára történő, valamint a felnőttoktatás keretében megvalósuló kínai nyelv oktatásának megszervezésével kapcsolatos tevékenység koordinálása. További feladata a kínai kulturális programok, kurzusok, tréningek szervezésének irányítása, felügyelete, kapcsolattartás és az együttműködés fenntartása az Egyetem oktatási egységeivel, a Konfuciusz Intézet magyar és kínai igazgatója által közösen meghatározott munkaterv végrehajtása.
Az igazgató feladatait a kancellár irányítása alatt látja el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell egyetemi végzettséggel, több éves vezetői gyakorlattal, legalább egy világnyelven valamint kínai nyelven tárgyalóképes nyelvismerettel. Pályázhatnak az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló ügyvivő szakértő munkakörben foglalkoztatottak Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen vezetői beosztásra irányuló pályázati felhívás nem jelenti egyben ügyvivő szakértő munkakörre szóló állás meghirdetését, amely egyebekben feltétele a vezetői megbízásnak. ,

        A pályázathoz mellékelni kell: – az SZTE kancellárjának címezve a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, – kancellári hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról), – részletes szakmai önéletrajzot,

        – végzettség, szakképzettség, szakképesítés megszerzését tanúsító okirat, nyelvvizsga bizonyítvány másolatát,

        – az egyetemen fennálló közalkalmazotti jogviszonyáról szóló igazolást,

        – eddigi vezetői tevékenység összefoglalását,

        – a vezetői elképzelések részletes terveit az adott szervezeti egység vonatkozásában (oktatásról, kutatásról, illetőleg egyéb feladatellátásról),

        – a vezetői elképzelések részletes terveit a gazdálkodásról, mely a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit,

        – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt;

        – minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

        – nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal, – hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ Igazgatásszervezési és Jogi Irodája nyújt, a 62/544-007-es és a 62/544-008 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-94/2016. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-94/2016., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Személyesen: SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2016. október 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot 2016. október 31-ig az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ Igazgatásszervezési és Jogi Irodájára kell benyújtani személyesen vagy postai úton (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 1 eredeti nyomtatott példányban, továbbá 5 elektronikus példányban, mely a teljes pályázati dokumentációt pdf formátumban tartalmazza (CD vagy DVD adathordozón).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 1.

ID: 2746242   Megjelentetés dátuma: 2016.10.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.