Tudományos főmunkatárs

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

tudományos főmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Dóm tér 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő tudományos főmunkatárs feladata az Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék kutató munkájában való részvétel, a kutatások végzése, koordinálása a csillagászati spektroszkópia, numerikus asztrofizika és digitális képfeldolgozás területén, beleértve az eredmények publikálását, gyakorlati hasznosítását, továbbá pályázatokban való aktív részvételt.
Feladata emellett doktori képzésben résztvevők tudományos tevékenységének, diploma- és szakdolgozatot készítő hallgatók munkájának irányítása, valamint a tanszék oktató munkájában való részvétel, speciális kollégiumok és doktori kurzusok tartásával; működjön közre a tantárgyak anyagainak fejlesztésében és korszerűsítésében elsősorban a csillagászat oktatása területén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, A kinevezendő tudományos főmunkatársnak rendelkeznie kell: fizikus szakos egyetemi diplomával, PhD fokozattal és a fent említett szakterületekhez kapcsolódó legalább 6 éves kutatási és oktatási gyakorlattal. Nemzetközi szinten ismerje és művelje tudományterületét. Rendelkezzen széles körben elismert hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel. ,

        A pályázathoz mellékelni kell: - az SZTE rektorának címezve a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, - rektori hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról), - részletes szakmai önéletrajzot,

        - linket a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes közhiteles listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu);

        - végzettség, szakképzettség, szakképesítés, tudományos fokozat, (PhD, a tudományok kandidátusa, a külföldön szerzett és honosított tudományos fokozat) megszerzését tanúsító okirat, nyelvvizsga bizonyítvány másolatát,

        - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt;

        - minden olyan dokumentumot és iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

        - nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik a nyomtatott példánnyal, - hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központja nyújt, a 62/544-007-es és a 62/544-008 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-92/2016. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos főmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-92/2016., valamint a munkakör megnevezését: tudományos főmunkatárs.

        Személyesen: SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2016. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot 2016. október 31-ig az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központba kell benyújtani személyesen vagy postai úton (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 1 eredeti, papír alapú példányban, továbbá a teljes pályázati dokumentációt 6 elektronikus példányban (szkennelve, pdf formátumban CD vagy DVD adathordozón).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 30.

ID: 2745949   Megjelentetés dátuma: 2016.10.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.