Igazgató

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
Nemzetközi Igazgatóság

igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. december 1-től legfeljebb 2021. november 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó igazgató feladata az Igazgatóság SZTE SZMSZ Szervezeti és Működési rendjében meghatározott feladatainak koordinálása.
Így különösen az EU LLP ERASMUS, valamint a CEEPUS program intézményi szintű és centralizált koordinálása és az azokhoz kapcsolódó oktatói, kutatói, hallgatói nemzetközi mobilitások megvalósításával kapcsolatos adminisztráció felügyelete és irányítása. Együttműködés kialakítása és fenntartása a külföldi hallgatók fogadásában szerepet vállaló külső szervezetekkel és intézményekkel valamint az SZTE valamennyi érintett egységeivel biztosítva az ide érkező külföldi hallgatók fogadásához, ügyeik intézéséhez szükséges adminisztrációs feladatok ellátását.
Feladata továbbá részvétel az Egyetem nemzetközi képzési stratégájának kialakításában.
Az igazgató feladatait a rektor szakmai felügyelete mellett és a kancellár irányítása alatt látja el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell egyetemi végzettséggel, több éves vezetői gyakorlattal, legalább egy világnyelven (elsősorban angol vagy német) tárgyalóképes nyelvismerettel. A vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.,

        A pályázathoz mellékelni kell: – az SZTE kancellárjának címezve a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, – kancellári hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról), – részletes szakmai önéletrajzot,

        – végzettség, szakképzettség, szakképesítés megszerzését tanúsító okirat, nyelvvizsga bizonyítvány másolatát,

        – eddigi vezetői tevékenység összefoglalását,

        – a vezetői elképzelések részletes terveit az adott szervezeti egység vonatkozásában (oktatásról, kutatásról, illetőleg egyéb feladatellátásról), – a vezetői elképzelések részletes terveit a gazdálkodásról, mely a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit,

        – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt; – minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

        – nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyról, közalkalmazotti/köztisztviselői jogviszonyról, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyról, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról,

        – nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal,

        – hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az ISZSZK Igazgatásszervezési és Jogi Iroda nyújt, a (62)-544-007-es és a (62) 544-008 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-91/2016. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-91/2016., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Személyesen: SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2016. szeptember 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot 2016. október 28-ig az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ Igazgatásszervezési és Jogi Irodájára kell benyújtani személyesen vagy postai úton (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 1 eredeti nyomtatott példányban, továbbá 5 elektronikus példányban, mely a teljes pályázati dokumentációt pdf formátumban tartalmazza (CD vagy DVD adathordozón). Felhívjuk a tisztelt pályázó figyelmét arra, hogy a benyújtási határidő lejártát követően hiánypótlásnak helye nincs.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 28.

ID: 2742551   Megjelentetés dátuma: 2016.09.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.