Osztályvezető (belső ellenőrzési vezető)

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
Belső Ellenőrzési Osztály

osztályvezető (belső ellenőrzési vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, elbírálást követően legfeljebb 2021. október 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szegedi Tudományegyetem kancellárja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 75.§ (4) bekezdés b) pontja, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-ának (1) bekezdés alapján hirdeti meg a belső ellenőrzési vezető tisztség betöltésére szóló pályázatot.
A megbízandó osztályvezető feladata az Egyetem működésével összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1)-(3) bekezdésben valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 22. §-ában, illetve a Szegedi Tudományegyetem Szervezetési és Működési Szabályzatában és Belső Ellenőrzési Kézikönyvében meghatározott teendők ellátása.
A belső ellenőrzési vezető a feladatát az intézmény kancellárjának közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, A pályázóval szemben támasztott követelmények: - magyar állampolgárság, - büntetlen előélet, cselekvőképesség, - vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, - rendelkeznie kell a jogszabályban meghatározott, legalább öt éves szakmai gyakorlattal, több éves vezetői gyakorlattal valamint - jogász vagy közgazdász végzettséggel és meg kell felelnie a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollerrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3) NGM. rendeletben meghatározott, a belső ellenőrrel szemben támasztott további feltételeknek, A vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.,

        A pályázathoz mellékelni kell: - az SZTE kancellárjának címezve a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, - kancellári hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról), - részletes szakmai önéletrajzot,

        - végzettség, szakképzettség, szakképesítés megszerzését tanúsító okirat, nyelvvizsga bizonyítvány másolatát,

        - eddigi vezetői tevékenység összefoglalását,

        - a vezetői elképzelések részletes terveit az adott szervezeti egység vonatkozásában (oktatásról, kutatásról, illetőleg egyéb feladatellátásról), - a vezetői elképzelések részletes terveit a gazdálkodásról, mely a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit,

        - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt;

        - nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyról, közalkalmazotti/köztisztviselői jogviszonyról, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyról, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról,

        - referenciahelyek felsorolása, esetleg referencialevelek, - minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart,

        - nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik a nyomtatott példánnyal, - hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ nyújt, a (62)-544-007-es és a (62) 544-008 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-90/2016. , valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető (belső ellenőrzési vezető) .         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-90/2016., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető (belső ellenőrzési vezető) .

        Személyesen: SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2016. szeptember 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 386/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollerrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3) NGM. rendeletben valamint a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot 2016. október 20-ig az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába kell benyújtani személyesen vagy postai úton (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 1 eredeti nyomtatott példányban, továbbá 5 elektronikus példányban, mely a teljes pályázati dokumentációt pdf formátumban tartalmazza (CD vagy DVD adathordozón). Felhívjuk a tisztelt pályázó figyelmét arra, hogy a benyújtási határidő lejártát követően hiánypótlásnak helye nincs.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 20.

ID: 2732373   Megjelentetés dátuma: 2016.09.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.