Intézményvezető

Solt Város Önkormányzat

A munkavégzés helye
Bács-Kiskun megye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Solt Város Önkormányzat

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Vécsey Károly Óvoda

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.07.16. - 2023.07.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6320 Solt, Mester utca 22-24.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/1012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendeletben foglaltakra. Az intézményvezető feladata az intézmény szakmai vezetése, törvényes, szakszerű működésének biztosítása, a pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, az intézmény dolgozói felett munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartóval, egyéb intézményekkel, az intézményi költségvetés betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség ,

        Pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó fényképes szakmai önéletrajza; az iskolai végzettséget, képesítést és továbbképzéseket igazoló okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; szakmai gyakorlatról hiteles igazolás; az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel; nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak és a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. július 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Krausz Henrikné dr. jegyző nyújt, a +3678486-014/134 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Solt Város Önkormányzat címére történő megküldésével (6320 Solt, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2021/2017. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Solt Város Önkormányzat címére történő megküldésével (6320 Solt, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2021/2017., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Személyesen: Krausz Henrikné dr. jegyző, Bács-Kiskun megye, 6320 Solt, Béke tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 189-191.§-ában és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazotti törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 23.§-ában meghatározott szervek véleményezik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Solt város honlapja, www.solt.hu - 2017. november 30.

        Oktatási és Kulturális Közlöny - 2017. november 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 30.

ID: 3258920   Megjelentetés dátuma: 2017.12.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.