Egyetemi docens, vagy egyetemi tanár munkakör mellett igazgatói megbízás

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
II. sz. Patológiai Intézet

igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1091 Budapest, Üllői út 93.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• a Klinika működésével és gazdálkodásával kapcsolatos irányítási feladatok ellátása,
• az oktatási és a tudományos munka szervezése és irányítása, nemzetközi szakmai kapcsolatok építése,
• a diagnosztikai munka szervezése, szakmai irányítása,
• munkáltatói jogkör gyakorlása az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, a pályázott szak műveléséhez alkalmas egyetemi diploma és szakvizsga,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben etikai eljárás nem volt folyamatban (illetve, amennyiben volt, akkor annak határozata szerint nem követett el etikailag kifogásolható cselekedetet),

        tudományos fokozat, ami lehet:

        o doktori (PhD) fokozat,

        o a tudomány(ok) kandidátusa,

        o a tudomány(ok) doktora,

        o külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat,

        legalább 10 éves dokumentált és folyamatos oktatói múlt a felsőoktatás területén,

        a szakvizsga megszerzését követő 10 év szakmai gyakorlat,

        legalább egy világnyelven való előadóképesség mind az általa művelt tudományterületen, mind az oktatott tantárgy teljes tematikai spektrumában,

        a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére, szervezésére való alkalmasság,

        hazai és nemzetközi szintű, sikeresen elnyert kutatási pályázatok témavezetője vagy résztvevője,

        vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség (vagyonnyilatkozatot a vezetői megbízás elnyerése esetén szükséges tenni!),

        amennyiben a pályázó nem rendelkezik egyetemi tanári munkaköri címmel vagy a Semmelweis Egyetemen egyetemi docensi munkakörben betöltött közalkalmazotti jogviszonnyal, akkor meg kell felelnie az egyetemi docensi munkakör betöltésére előírt törvényi és speciális egyetemi feltételeknek. A docensi munkakörben történő foglalkoztatásra vonatkozó követelményeket az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

        Az általános pályázati feltételeken túl a vezetői megbízásra pályázó rendelkezzen:

        • általános orvosi diplomával és patológia szakvizsgával.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        az MTA doktora cím.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak valamennyi esetben tartalmaznia kell:

        a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,

        a pályázó szakmai önéletrajzát,

        eddigi szakmai, vezetői, oktató és tudományos munkájának részletes ismertetését, vagy vezetői beszámolóját,

        vezetői programját,

        idegennyelv-tudás és jelentősebb tanulmányút feltüntetését

        egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, munkakört, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat (helyben) hiteles másolatát,

        kérdőívet az igazgatói/tanszékvezetői pályázatok elbírálásának szempontjaihoz (letölthető a http://semmelweis.hu/human weboldalról),

        az MTMT rendszerből kinyomtatott publikációs listát és tudománymetriai táblázatot. (A tudománymetriai táblázatot és a tudományos munkák jegyzékét a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában kell hitelesíttetni.) Az egyetem Központi Könyvtára általi hitelesítés 10 munkanapot vesz igénybe. Kérem ezt a pályázatok beadási határidejének betartása érdekében vegyék figyelembe.

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék.

        Az önéletrajzot, a kérdőívet, az eddigi szakmai, vezetői, oktató és tudományos munka ismertetését vagy vezetői beszámolót, a vezetői programot, a tudományos munkák jegyzékét elektronikus formában is be kell nyújtani CD vagy DVD lemezen 1 példányban.

        A szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, 2 külön példányban, mellékelve a CD vagy DVD lemezen benyújtandó anyagot 1 példányban, az Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságára (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület földszint 1-es szoba, Tel: 06-1-459-1500/55281-es mellék, ügyintéző: Márczi János) kell benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori Épület Földszint ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 39187-2/KEEGF/2016 , valamint a beosztás megnevezését: egyetemi docens, vagy egyetemi tanár munkakör mellett igazgatói megbízás.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 39187-2/KEEGF/2016, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens, vagy egyetemi tanár munkakör mellett igazgatói megbízás.

vagy

        Személyesen: Márczi János, Budapest, 1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület Földszint 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2016. november 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázó a hatvanötödik életévét hamarabb betölti, mint ahogy az 5 éves vezetői ciklus lejárna, úgy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (6) bekezdésére figyelemmel a vezetői megbízása a 65. életév betöltéséig szólhat.
Kérem a pályázatban jelölje meg a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 39187-2/KEEGF/2016.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 26.

ID: 2828904   Megjelentetés dátuma: 2016.11.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.