Ügyvivő szakértő munkakör, osztályvezetői megbízás mellett

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Szak- és Továbbképzési Igazgatóság, Szakképzési Osztály

osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapes, Szentkirályi utca 47.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• segíti a Szak- és Továbbképzési Igazgatóság igazgatójának munkáját a szakképzési tevékenység koordinációja és irányítása során,
• kapcsolatot tart az érintett karok képviselőivel és az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ munkatársaival az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéssel kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása érdekében,
• összefogja és bonyolítja az Egyetem, mint egészségügyi szolgáltató támogatott rezidensi hely igénylésével és betöltésével kapcsolatos feladatait,
• összefogja az egyetemi rezidensek munkaidő adatainak rögzítését az ENKK rendszerében
• jogcímenként azonosítja, összesíti az állam által a szakképzéshez az Egyetem részére nyújtott támogatásokat
• eljár az ENKK rezidensek illetményének és pótlékának havonta történő lehívása érdekében
• figyelemmel kíséri az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés állami támogatása érdekében kötött szerződések teljesítését.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, főiskolai/egyetemi diploma,,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség,

        egészségügyi és/vagy felsőoktatási intézményben szerzett 10 éves szakmai gyakorlat,

        vezetői gyakorlat,

        szakképzésben szerzett munkatapasztalat,

        vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        felnőttoktatási szakértői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell:

        a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,

        részletes szakmai önéletrajzot,

        a pályázó eddigi szakmai, vezetői tevékenységének bemutatását,

        szakmai programot,

        a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását tanúsító okiratot,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

        végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolatait,

        a pályázó nyilatkozatát egyetemen kívül fennálló munkaviszonyról, közalkalmazotti /köztisztviselői jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról,

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék,

        továbbá minden olyan irat, melyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

        A pályázatot 2 példányban (1 eredeti példány és 1 másolati példány) a Semmelweis Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságára kell benyújtani (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület).

        A pályázatot elektronikusan is meg kell küldeni a marczi.janos@semmelweis-univ.hu e-mail címre.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 77090/KEEGF/2016 , valamint a beosztás megnevezését: ügyvivő szakértő munkakör, osztályvezetői megbízás mellett.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 77090/KEEGF/2016, valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő munkakör, osztályvezetői megbízás mellett.

        Személyesen: Márczi János, Budapest, 1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület Földszint 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2016. november 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérem a pályázatban jelölje meg a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 77090/KEEGF/2016.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 26.

ID: 2828902   Megjelentetés dátuma: 2016.11.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.