Egyetemi tanár

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Transzplantációs és Sebészeti Klinika

egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1082 Budapest, Baross utca 23-25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- részvétel az oktató-nevelő és tudományos munkában, - szakterületen tantermi előadások, gyakorlatok tartása, vizsgáztatás, - részvétel a posztgraduális képzésben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        mesterfokozat és szakképzettség,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség,

        szakvizsga megléte,

        tudományos fokozat megléte, ami lehet:

        o doktori fokozat,

        o a tudomány (ok) kandidátusa,

        o a tudomány (ok) doktora,

        o külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat,

        habilitáció,

        az elméleti orvostudomány és az elméleti gyógyszerésztudomány területére pályázó rendelkezzék az MTA Doktora címmel, amennyiben e címet még nem szerezte meg, úgy tudományos munkásságának scientometriai értékei (az eredeti közlemények összesített impakt faktora, valamint a független hivatkozások száma) érjék el az MTA Doktora cím megszerzéséhez szükséges, az MTA tudományág szerint illetékes tudományok osztálya által az adott szakterület vonatkozásában meghirdetett minimális követelményeket,

        az MTA Doktora címmel nem rendelkező, a klinikai orvostudomány vagy a gyakorlati gyógyszerésztudomány területére pályázó tudományos munkásságának scientometriai értékei (az eredeti tudományos közlemények összesített impakt faktora, valamint független hivatkozások száma) érjék el az MTA Doktora cím megszerzéséhez szükséges, az MTA tudományág szerint illetékes tudományok osztálya által az adott szakterület vonatkozásában meghirdetett minimális követelmények kétharmadát,

        az eddigiekben felsorolt tudományterületektől eltérő tudományágban működő pályázónak – az általános követelményeken túlmenően – meg kell felelnie a MAB illetékes tudományági bizottsága kívánalom-rendszerének (megtekinthető a www.mab.hu honlapon). A konkrét oktatói tudományági bizottsági követelményeket a MAB SzMSz-e tartalmazza,

        a MAB illetékes tudományági bizottság kívánalom-rendszerének való megfelelés (A MAB egyetemi tanári kinevezések véleményezéséhez kidolgozott tartalmi kívánalmai és a véleményezés szempontrendszere – tudományáganként – a www.mab.hu honlapon található. Elérési útvonal: www.mab.hu – Beadványok – Egyetemi tanári pályázat – ET bírálati szempontok (új)).

        idegen nyelven való publikálás, szeminárium, előadás tartása a diszciplína teljes szélességében,

        kiemelkedő tudományos kutatói tevékenysége és tudományos eredményei révén széleskörű hazai és nemzetközi elismertségre tett szert

        legalább 10 éves oktatói múlt áll mögötte – klinikus esetében szakvizsga letétele után legalább 10 éves szakmai gyakorlat –, melynek során igazolta, hogy oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalata alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére,

        tudományos tevékenységét hazai és nemzetközi szintű, sikeresen elnyert kutatási pályázatok fémjelzik,

        egyetemi tanári pályázat csak a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) rendszerében is elérhető publikációs és hivatkozási listákkal együtt adható be.

        Az általános pályázati feltételeken túl az egyetemi tanári munkakörre pályázó rendelkezzen:

        sebészet szakvizsgával,

        Európai Transzplantációs Sebészeti szakvizsgával,

        Európai Hepato-Pancreato-Biliaris (HPB) sebészeti szakvizsgával,

        angol felsőfokú nyelvvizsgával,

        oktatóképes német nyelvtudással.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

        A pályázatot nyomtatásban, összefűzve három „teljes”, egy „szűkített” példányban és egy „szűkített” anyagot elektronikus változatban (CD, DVD) kell benyújtani az egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságára (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület, földszint 1., Ügyintéző: Márczi János. Tel.: 06-1-459-1500/55281-es mellék).

        A „teljes” példány tartalma:

        1. A pályázó válasza a pályázati kiírásban foglalt feladatokra magyar és angol nyelven.

        2. Szakmai önéletrajz: a pálya legfontosabb állomásainak és eredményeinek listaszerű időrendi megadása.

        a) Tudományos eredményei és azok elismerésének bemutatása magyar és angol nyelven: publikációk, alkotások, hivatkozási adatok, a nem írásos alkotások értékelhető részletezésű dokumentációja (célszerűen kiegészítve az ezt bemutató saját honlap elérhetőségével). Kapcsolódási pont (link) a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes közhiteles listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu).

        Szakmai közéleti tevékenysége itthon és külföldön, ezek hazai és nemzetközi elismertségének adatai magyar és angol nyelven. Mellékletként – megjelenési nyelvükön feltüntetve – szakmai publikációinak, illetve (műszaki, művészi, feltalálói stb.) alkotásainak teljes listája, külön kiemelve a tudományos/művészi pálya szempontjából legfontosabbnak ítélt tíz publikációt /művet /alkotást.

        A publikációs lista hitelességét az Egyetem Központi Könyvtárában a pályázónak ellenjegyeztetni kell.) (Az értékelésnél figyelembe vehető publikációk köre és a publikációs lista összeállításának módja a www.mab.hu honlapon található. Elérési útvonal: www.mab.hu – Beadványok – Egyetemi tanári pályázat – ET bírálati szempontok (új)).

        b) Eddigi felsőoktatási oktatási tevékenysége, ennek eredményeire és elismerésére vonatkozó adatok magyar és angol nyelven. (A fentiek értékelésénél figyelembe vehető teljesítménymutatók – mint értékelési szempontok, illetve a bemutatás formai-tartalmi ajánlásai – a www.mab.hu honlapon találhatók. Elérési útvonal: www.mab.hu – Beadványok – Egyetemi tanári pályázat – ET bírálati szempontok (új)).

        3. Azon tudományág(ak) megnevezése, amelyben a pályázó eddigi tudományos munkásságát kifejtette. Ha munkássága több tudományágra is kiterjed, közülük meg kell jelölni azt az elsődleges tudományágat, amely a szakmai tevékenységére meghatározóan jellemző (a tudományágak jegyzéke megtalálható a www.mab.hu oldalon. Elérési útvonal: www.mab.hu – Beadványok – Egyetemi tanári pályázat – ET bírálati szempontok (új)).

        4. Kérdőív az egyetemi/főiskolai tanári és/vagy igazgatói/tanszékvezetői pályázatok elbírálásának szempontjaihoz. (Beszerezhető az Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási vagy letölthető a www.semmelweis.hu/human honlapról).

        5. az MTMT rendszerből kinyomtatott tudománymetriai táblázat, melynek hitelességét a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára által kell ellenjegyeztetni.

        Az elbíráláshoz szükséges személyi dokumentumok:

        a pályázati kiírásnak megfelelő egyetemi szintű végzettséget igazoló okmány, vagy hiteles másolata,

        szakképesítést igazoló okmány vagy hiteles másolata,

        doktori fokozat, tudományos cím (PhD, a tudományok kandidátusa, az MTA doktora, külföldön szerzett és honosított tudományos fokozat) okmánya

        habilitációs oklevél vagy hiteles másolata,

        idegennyelv-ismeret, illetve az idegen nyelvű előadókészség bizonyítása (nyelvvizsga bizonyítvány vagy hiteles másolata),

        három hónapnál nem régebbi, hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        az orvosok/gyógyszerészek alap- és működési nyilvántartási igazolványa,

        nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a jogszabályban és az egyetemi szabályzatokban rögzített testületek és bizottságok megismerjék.

        Megjegyzés: Külföldön szerzett oklevél (egyetemi végzettség, doktori fokozat, habilitáció) esetén a honosítás igazolását vagy legalább a Magyar Ekvivalencia és Információs Központnak (MEIK) az oklevél szintje elismerésére vonatkozó állásfoglalását kell mellékelni.

        A Magyar Akkreditációs Bizottság egyetemi tanári kinevezések véleményezéséhez kidolgozott tartalmi kívánalmai és a véleményezés szempontrendszere – tudományáganként – a www.mab.hu honlapon található. Elérési útvonal: www.mab.hu – Beadványok – Egyetemi tanári pályázat – ET bírálati szempontok (új).

        Az egyetem Központi Könyvtára általi hitelesítés 10 munkanapot vesz igénybe. Kérem ezt a pályázatok beadási határidejének betartása érdekében vegyék figyelembe.

        A „szűkített” példány tartalma (nyomtatva és elektronikus formában is (CD, DVD):

        1. A pályázó válasza a pályázati kiírásban foglalt feladatokra magyar és angol nyelven.

        2. Szakmai önéletrajz: a pálya legfontosabb állomásainak és eredményeinek listaszerű időrendi megadása.

        a) Tudományos eredményei és azok elismerésének bemutatása magyar és angol nyelven: publikációk, alkotások, hivatkozási adatok, a nem írásos alkotások értékelhető részletezésű dokumentációja (célszerűen kiegészítve az ezt bemutató saját honlap elérhetőségével). Kapcsolódási pont (link) a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes közhiteles listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu).

        Szakmai közéleti tevékenysége itthon és külföldön, ezek hazai és nemzetközi elismertségének adatai magyar és angol nyelven. Mellékletként – megjelenési nyelvükön feltüntetve – szakmai publikációinak, illetve (műszaki, művészi, feltalálói stb.) alkotásainak teljes listája, külön kiemelve a tudományos/művészi pálya szempontjából legfontosabbnak ítélt tíz publikációt /művet /alkotást.

        A publikációs lista hitelességét az Egyetem Központi Könyvtárában a pályázónak ellenjegyeztetni kell.) (Az értékelésnél figyelembe vehető publikációk köre és a publikációs lista összeállításának módja a www.mab.hu honlapon található. Elérési útvonal: www.mab.hu – Beadványok – Egyetemi tanári pályázat – ET bírálati szempontok (új)).

        b) Eddigi felsőoktatási oktatási tevékenysége, ennek eredményeire és elismerésére vonatkozó adatok magyar és angol nyelven. (A fentiek értékelésénél figyelembe vehető teljesítménymutatók – mint értékelési szempontok, illetve a bemutatás formai-tartalmi ajánlásai – a www.mab.hu honlapon találhatók. Elérési útvonal: www.mab.hu – Beadványok – Egyetemi tanári pályázat – ET bírálati szempontok (új)).

        3. Azon tudományág(ak) megnevezése, amelyben a pályázó eddigi tudományos munkásságát kifejtette. Ha munkássága több tudományágra is kiterjed, közülük meg kell jelölni azt az elsődleges tudományágat, amely a szakmai tevékenységére meghatározóan jellemző (a tudományágak jegyzéke megtalálható a www.mab.hu oldalon. Elérési útvonal: www.mab.hu – Beadványok – Egyetemi tanári pályázat – ET bírálati szempontok (új)).

        4. Kérdőív az egyetemi/főiskolai tanári és/vagy igazgatói/tanszékvezetői pályázatok elbírálásának szempontjaihoz. (Beszerezhető az Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási vagy letölthető a www.semmelweis.hu/human honlapról).

        5. az MTMT rendszerből kinyomtatott tudománymetriai táblázat, melynek hitelességét a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára által kell ellenjegyeztetni.

        A „szűkített” példány elektronikus változatát legfeljebb 3 db, egyenként 2 MB-nál nem nagyobb terjedelmű doc(x) vagy pdf fájlba szerkesszék! Ha valamely résznél képi forma elkerülhetetlen, akkor azt is kis felbontásban kérjük!

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 66552/KEEGF/2016 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 66552/KEEGF/2016, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

        Személyesen: Márczi János, Budapest, 1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület Földszint 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2016. október 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérem a pályázatban jelöljék meg a hivatkozási számot. Hivatkozási szám 66552/KEEGF/2016

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 9.

ID: 2759169   Megjelentetés dátuma: 2016.10.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.