Hivatalvezető, ügyvivő szakértői munkakör mellett

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatal

hivatalvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1085 Budapest, Üllői út 26.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- a graduális képzés ügyeinek irányítása és felügyelete,
- kari igazgatási ügyek felügyelete,
- megszervezi, irányítja, felügyeli és ellenőrzi a Dékáni Hivatal tevékenységét, segíti a dékán munkáját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, államigazgatási és/vagy jogi diploma,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség,

        vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség (vagyonnyilatkozatot a vezetői megbízás elnyerése esetén szükséges tenni!).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hivatalvezetői tapasztalat,

        legalább 5 év vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell:

        a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,

        részletes szakmai önéletrajzot,

        a pályázó eddigi szakmai, vezetői tevékenységének bemutatását,

        a hivatalvezetői feladat ellátására vonatkozó koncepciót, programot,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

        végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok helyben hitelesített másolatát,

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék,

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalását.

        A pályázatot 2 példányban (1 eredeti példány és 1 másolati példány) a Semmelweis Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságára kell benyújtani (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület). A pályázatot elektronikusan is meg kell küldeni a marczi.janos@semmelweis-univ.hu e-mail címre. A munkáltatóval kapcsolatban további információkat a www.semmelweis.hu oldalon olvashatnak.

        A pályázatot elektronikusan is meg kell küldeni a marczi.janos@semmelweis-univ.hu e-mail címre.

        A munkáltatóval kapcsolatban további információkat a www.semmelweis.hu oldalon olvashatnak.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31170-6/KEEGF/2016 , valamint a beosztás megnevezését: hivatalvezető, ügyvivő szakértői munkakör mellett.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31170-6/KEEGF/2016, valamint a munkakör megnevezését: hivatalvezető, ügyvivő szakértői munkakör mellett.

        Személyesen: Márczi János, Budapest, 1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület Földszint 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2016. október 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérem a pályázatban jelöljék meg a hivatkozási számot. Hivatkozási szám 31170-6/KEEGF/2016.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757439   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.