Ügyvivő szakértő munkakör, osztályvezetői megbízás mellett

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Műszaki Főigazgatóság Gazdasági Feladatait Ellátó Gazdasági Osztály

osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1085 Budapest, Rökk Szilárd utca 13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- szervezi és irányítja a Műszaki Főigazgatóság valamennyi szervezeti egységének gazdálkodási feladatait;
- költségvetési javaslat összeállítása, teljesítésének nyomon követése;
- a közalkalmazotti jogviszony létesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok szervezése, valamint a bérgazdálkodási feladatok ellátása;
- a szervezet folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges gazdasági feltételek biztosítása;
- a belső szabályzatok szerint pénzügyi, pénzkezelési feladatok ellátása;
- a Beszerezési Szabályzat előírása szerint a beszerzési igények megvalósítása;
- a beruházási, felújítási, karbantartási munkák gazdasági szempontú szakmai véleményezése;
- használatában lévő eszközök nyilvántartása, azok évenkénti leltározásának szervezése, felügyelete;
- mindazon irányítási és koordinálási feladatok, amelyeket az Egyetem Szervezeti- és Működési Szabályzata előírnak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, : felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség, vagy felsőfokú végzettség és pénzügyi-számviteli képesítés,,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség,

        vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség,

        gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,

        gazdálkodási területen szerzett minimum 5 éves gyakorlat és 3 éves vezetői tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        műszaki felsőfokú végzettség,

        költségvetési intézményi tapasztalat,

        SAP integrált ügyviteli rendszer ismerete,

        mérlegképes könyvelői végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell:

        a pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra,

        részletes szakmai önéletrajz,

        a pályázó eddigi szakmai, vezetői tevékenységének bemutatása,

        szakmai program,

        a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását tanúsító okirat,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatai,

        a pályázó nyilatkozata egyetemen kívül fennálló munkaviszonyról, közalkalmazotti /köztisztviselői jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról,

        nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék,

        továbbá minden olyan irat, melyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart.

        A pályázatot 2 példányban (1 eredeti példány és 1 másolati példány) a Semmelweis Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságára kell benyújtani (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület).

        A pályázatot elektronikusan is meg kell küldeni a marczi.janos@semmelweis-univ.hu e-mail címre.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori Épület Földszint ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KEEGF/61811/2016 , valamint a beosztás megnevezését: ügyvivő szakértő munkakör, osztályvezetői megbízás mellett.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KEEGF/61811/2016, valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő munkakör, osztályvezetői megbízás mellett.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2016. szeptember 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérem a pályázatban jelölje meg a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: KEEGF/61811/2016.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 19.

ID: 2731303   Megjelentetés dátuma: 2016.09.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.