Egyetemi/főiskolai docens vagy egyetemi/főiskolai tanár

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
ETK, Alapozó Egészségtudományi Intézet, Addiktológiai Tanszék

tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 15 órás

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 17.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• a Tanszék működésével és gazdálkodásával kapcsolatos irányítási feladatok ellátása,
• az oktatási és a tudományos munka szervezése és irányítása, nemzetközi szakmai kapcsolatok építése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Általános pályázati feltételek:

        büntetlen előélet és cselekvőképesség,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben etikai eljárás nem volt folyamatban (illetve, amennyiben volt, akkor annak határozata szerint nem követett el etikailag kifogásolható cselekedetet),

        a pályázott szak műveléséhez alkalmas egyetemi diploma és szakvizsga

        a megpályázott szakterületen megfelelő (legalább tíz éves) szakmai gyakorlattal a szakvizsga megszerzése után,

        tudományos fokozat, ami lehet:

        o doktori (PhD) fokozat,

        o a tudomány(ok) kandidátusa,

        o a tudomány(ok) doktora,

        o külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat,

        vezetői gyakorlat,

        legalább 10 éves dokumentált és folyamatos oktatói múlt a felsőoktatás területén,

        legalább egy világnyelven való előadóképesség mind az általa művelt tudományterületen, mind az oktatott tantárgy teljes tematikai spektrumában,

        a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére, szervezésére való alkalmasság,

        hazai és nemzetközi szintű, sikeresen elnyert kutatási pályázatok témavezetője vagy résztvevője,

        vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség (vagyonnyilatkozatot a vezetői megbízás elnyerése esetén szükséges tenni!),

        amennyiben a pályázó nem rendelkezik egyetemi/főiskolai tanári munkaköri címmel vagy a Semmelweis Egyetemen egyetemi/főiskolai docensi munkakörben betöltött közalkalmazotti jogviszonnyal, akkor meg kell felelnie a főiskolai docensi munkakör betöltésére előírt törvényi és speciális egyetemi feltételeknek. A docensi munkakörben történő foglalkoztatásra vonatkozó követelményeket az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

        Különös pályázati feltételek:

        Az általános pályázati feltételeken túl a vezetői megbízásra pályázó rendelkezzen:

        általános orvosi diplomával,

        pszichiátria/pszichoterápia szakvizsgával,

        a szakvizsga megszerzését követően minimum 10 éves, a megpályázott szakterületen megfelelő szakmai gyakorlattal,

        angol középfokú „C” típusú nyelvvizsgával.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell:

        a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,

        a pályázó szakmai önéletrajzát,

        eddigi szakmai, vezetői, oktató és tudományos munkájának részletes ismertetését, vagy vezetői beszámolóját,

        vezetői programját,

        idegennyelv-tudás és jelentősebb tanulmányút feltüntetését,

        egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, munkakört, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat (helyben) hiteles másolatát,

        kérdőívet az igazgatói/tanszékvezetői pályázatok elbírálásának szempontjaihoz (letölthető a http://semmelweis.hu/human weboldalról),

        az MTMT rendszerből kinyomtatott publikációs listát és tudománymetriai táblázatot. (A tudománymetriai táblázatot és a tudományos munkák jegyzékét a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában kell hitelesíttetni.) Az egyetem Központi Könyvtára általi hitelesítés 10 munkanapot vesz igénybe. Kérem ezt a pályázatok beadási határidejének betartása érdekében vegyék figyelembe,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék,

        Az önéletrajzot, a kérdőívet, az eddigi szakmai, vezetői, oktató és tudományos munka ismertetését vagy vezetői beszámolót, a vezetői programot, a tudományos munkák jegyzékét elektronikus formában is be kell nyújtani CD vagy DVD lemezen 1 példányban.

        A szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, 2 külön példányban, mellékelve a CD vagy DVD lemezen benyújtandó anyagot 1 példányban, az Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságára (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület földszint 1-es szoba, Tel: 06-1-459-1500/55281-es mellék, ügyintéző: Márczi János) kell benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori Épület Földszint ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 56941-2/KEEGF/2016 , valamint a beosztás megnevezését: egyetemi/főiskolai docens vagy egyetemi/főiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 56941-2/KEEGF/2016, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi/főiskolai docens vagy egyetemi/főiskolai tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázó a hatvanötödik életévét hamarabb betölti, mint ahogy az 5 éves vezetői ciklus lejárna, úgy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (6) bekezdésére figyelemmel a vezetői megbízása a 65. életév betöltéséig szólhat. A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérem a pályázatban jelöljék meg a hivatkozási számot. Hivatkozási szám_ 56941-2/KEEGF/2016.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 19.

ID: 2731302   Megjelentetés dátuma: 2016.09.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.