Jegyző

Sárisáp Község Önkormányzat Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sárisápi Polgármesteri Hivatala

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2523 Sárisáp, Fő utca 123.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott, valamint más jogszabályokban a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Sárisápi Polgármesteri Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzseri szakképesítés és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Továbbképzési Kollégium által teljes körűen, közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Legalább 2 éves közigazgatási tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2015.(III.20.) Kormányrendelet 1.sz. melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 5.sz.mellékletére.

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak megkéréséről szóló igazolása, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok másolata.

        A jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelés.

        Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.

        A legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása.

        A pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt a közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kttv.84.§ szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kollár Károly polgármester nyújt, a 06-33-518-310 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sárisápi Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2523 Sárisáp, Fő utca 123. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 680/2016 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Sárisápi Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2523 Sárisáp , Fő utca 123. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 680/2016, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Személyesen: Kollár Károly polgármester, Komárom-Esztergom megye, 2523 Sárisáp, Fő utca 123. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a polgármester dönt. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén 6 hónapos próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Sárisáp Község Honlapja - 2016. november 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 17.

ID: 2817780   Megjelentetés dátuma: 2016.11.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.