Intézményvezető

Sárbogárd Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Intézményvezetői (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.december 09.-től 2021.december 08.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény (Család-és Gyermekjóléti Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, Gondozóház, Ápoló-gondozó Otthon, Hajléktalanok Átmeneti Szállása) vezetése, a szakmai munka (gondozás, ápolás, étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, stb.) előkészítése, megszervezése, a szakszerű és törvényes működtetés biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,  Az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2 pontja szerint intézményvezető munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettségek ,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         büntetlen előélet,

         cselekvőképesség,

         legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

         az intézményben betöltött munkakörben történő határozatlan idejű kinevezés, vagy a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő munkakörbe történő határozatlan időre szóló kinevezés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         hasonló területen intézményvezetői munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

         Szociális szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Részletes szakmai önéletrajz

         a végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata

         3 hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány vagy annak másolata

         az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

         a szakmai gyakorlat meglétét bizonyító okirat(ok)

         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint arról, hogy a pályázatának az elbírálását zárt ülésen kéri-e

         nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

         nyilatkozat arról, hogy vele szemben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. december 9. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Forsterné Sipos Erika személyzeti ügyintéző nyújt, a 06/25 520-260. 16. mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sárbogárd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A-725/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Sárbogárd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A-725/2016, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat az eseti szakmai bizottság véleményével együtt a jegyző a képviselő-testület elé terjeszti elbírálásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Sárbogárd Város Honlapja - 2016. október 17.

        "Bogárd és Vidéke" Dél-Mezőföld független heti lapja - 2016. október 20.

        "Sárréti Híd" Sárbogárd és környéke krónikája - 2016. november 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772241   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.