Bölcsődevezető

Sárbogárd Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde

Bölcsődevezetői (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.január 01-től 2021. december 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7000 Sárbogárd, Ady E. út 126.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde (címe: 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 126.) vezetése, a szakmai munka előkészítése, megszervezése, a szakszerű és törvényes működtetés biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész I. Alapellátások 2. B) pontjában meghatározott végzettség,

        hasonló területen szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

        legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

        az intézményben betöltött munkakörbe történő határozatlan idejű kinevezés, vagy

        a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő munkakörbe történő határozatlan időre szóló kinevezés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        az iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány

        az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 2 példányban

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint arról, hogy a pályázatának az elbírálását zárt ülésen kéri-e

        nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

        nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Forsterné Sipos Erika személyzeti ügyintéző nyújt, a 06/25 520-260. 16.mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sárbogárd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A-724/2016. , valamint a beosztás megnevezését: Bölcsődevezető.         Postai úton, a pályázatnak a Sárbogárd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A-724/2016., valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat az eseti szakmai bizottság véleményével együtt a jegyző a Képviselő-testület elé terjeszti elbírálásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Sárbogárd Város Honlapja - 2016. október 17.

        "Bogárd és Vidéke" Dél-Mezőföld független heti lapja - 2016. október 20.

        "Sárréti Híd" Sárbogárd és környéke krónikája - 2016. november 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772240   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.