Fűtő

Salgótarjáni Szakképzési Centrum Szondi György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

SSZC Szondi György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

fűtő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.04.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Régimalom út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a kazán üzemeltetése, a fűtési rendszer karbantartása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, fűtő szakképesítés,

        Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás, valamint büntető eljárás hatálya alatt

        Magyar állampolgárság,

        Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        kazánkezelői vizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai önéletrajza

        az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat (a pályázónak a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kopcsányi Ottó tagintézmény-vezető nyújt, a 35/501-601 vagy 06/70/1977-411 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Szondi György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Régimalom út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G-2885-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: fűtő.         Postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Szondi György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G-2885-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: fűtő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, bármilyen jogi és /vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 27.

ID: 2830011   Megjelentetés dátuma: 2016.11.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.