Informatika szakos középiskolai tanár

Salgótarjáni Szakképzési Centrum Borbély Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

SSZC Borbély Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

informatika szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Csokonai út 21-29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott, pedagógus munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása. A tantárgy-felosztásban meghatározott informatikai órák – Programozási ismeretek (C#, php,HTML, CSS,XML), Adatbázis kezelés (Kliens oldal - MySQL , Számítógép szerelési ismeretek és annak gyakorlata)foglalkozások megtartása, felzárkóztatás, tehetséggondozás. ágazati szakmai érettségi vizsgára és komplex szakmai vizsgára felkészítés, elektronikus napló vezetése, a tanulók folyamatos értékelése, tanítással kapcsolatos adminisztratív feladatok végzése. A tagintézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Egyetem,a szakképzés szakirányának megfelelő szakos tanár,a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 3. melléklete szerinti végzettség,,

        Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás, valamint büntető eljárás hatálya alatt

        Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

        Magyar állampolgárság

        Felhasználói szintű informatikai ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai önéletrajza

        az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat (a pályázónak a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Boros Gabriella tagintézmény-vezető nyújt, a 32/887-600 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Borbély Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Csokonai út 21-29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G- 2667-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: informatika szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Borbély Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G- 2667-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: informatika szakos középiskolai tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, bármilyen jogi és /vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 1.

ID: 2746273   Megjelentetés dátuma: 2016.10.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.