Óvodavezető

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Rezi Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01.-2021.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8373 Rezi, Iskola utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkör, az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése. A Rezi Óvoda irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, az alapító okirat szerinti tevékenységek ellátásának biztosítása. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, gazdálkodási rendjének betartása. Kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus szakképzettség,

        Legalább 5 éves óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, Annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó részletes, fényképpel ellátott önéletrajza

        Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program

        A szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések

        Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okmányok, okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázata nyilvános vagy zárt ülésen történő tárgyalását kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserép Gábor nyújt, a 30/99-34-627 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8373 Rezi, Kossuth utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 487/1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8373 Rezi, Kossuth utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 487/1/2016., valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

        Személyesen: Cserép Gábor, Zala megye, 8373 Rezi, Kossuth utca 35. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Karmacsi Közös Önkormányzati Hivatal Rezi Kirendeltsége hirdetőtábláján - 2016. szeptember 1.

        Oktatási és Kulturális Közöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és ismételten gondoskodjon annak kiírásáról.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 1.

ID: 2712128   Megjelentetés dátuma: 2016.09.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.