Fejlesztőpedagógus

Pósa Utcai Óvoda - Debrecen

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pósa Utcai Óvoda
4031 Debrecen, Pósa utca 49.

Fejlesztőpedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4031 Debrecen, Pósa utca 49.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekekkel kapcsolatos pedagógiai, nevelési, segítő, fejlesztő, gondozói feladatok ellátása, megbízás alapján végezhető munkaközösség vezetői feladatok ellátása, differenciált képességfejlesztő foglalkozások megtartása. A foglalkozásokhoz kötődő előkészítő és befejező tevékenységek elvégzése. Részvétel nevelés nélküli munkanapon tartott nevelési értekezleteken, továbbképzéseken.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Fejlesztőpedagógus,

        Óvodás korú gyermekek differenciált fejlesztése - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs-, együttműködési és empatikus készség,

        Jó szintű szakmai ismeret, tudás, tapasztalat,

        Jó szintű pedagógiai munkájának folyamatos értékelése, elemzése,

        Kiváló szintű elkötelezettség, szakmai felelősségvállalás,

        Jó szintű pedagógiai munka; tervszerű, tudatos egyéni személyiségfejlesztés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatai

        90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, különös tekintettel az Nkt. 66.§ (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20.§ (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pósa Utcai Óvoda - Debrecen címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 402/10/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Fejlesztőpedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Pósa Utcai Óvoda - Debrecen címére történő megküldésével (4031 Debrecen, Pósa utca 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 402/10/2016., valamint a munkakör megnevezését: Fejlesztőpedagógus.

        Személyesen: Kardosné Nagy Mária, Hajdú-Bihar megye, 4031 Debrecen, Pósa utca 49. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatok vezetőségi véleményezése után személyes meghallgatás, vezetői döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        DMJV Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján - 2016. november 28.

        www.debrecen.hu internetes portálon - 2016. november 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831813   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.