Jegyző

Poroszló Község Polgármestere, Újlőirncfalva Község Polgármestere és Sarud Község Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3388 Poroszló, Fő út 6.

Heves megye, 3387 Újlőrincfalva , Kossuth Lajos út 26.

Heves megye, 3386 Sarud, Kossuth út 93.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal, Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal Sarudi Kirendeltsége, Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal Újlőrincfalvai Ügyfélszolgálata

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 14

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a fenntartó önkormányzatok köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló rendeletei és a Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, igazgatásszervezői, vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés ,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Állam- és jogtudományi doktori képesítés ,

        helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél. Fényképes szakmai önéletrajz a Kttv.5 mellékletében foglalt adattartalommal, szakmai, vezetői elképzelések, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85 §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bornemisza János nyújt, a 06 30 9350 380 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3388 Poroszló, Fő út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1731/2016. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3388 Poroszló, Fő út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1731/2016., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Poroszló, Sarud és Újlőrincfalva települések Polgármesterei bírálják el. A kiíró polgármesterek fenntartják maguknak a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsák.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768783   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.