Igazgató

Polgár Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. február 1. - 2022. január 31. -ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4090 Polgár, Barankovics tér 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri feladatai ellátása mellett az intémény vezetése, teljes jogkörű képviselte, szakmai munkájának irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Felsőfokú szakirányú végzettség és szakképzettség a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm.rendelet 6/A § (1) bekezdés a) pontja, vagy a 6/B § (1) bekezdés a) pontja szerint. A 150/1992.(XI.20.) Korm.rend. 6/A § (1) c) pontjában előírt felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat, vagy a 6/B § (1) c) pontjában a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves, 2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz éves szakmai gyakorlat.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkhelyei és munkakörei napra pontos adataival. Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, a megbízás időtartamára vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések és az intézmény vezetésére vonatkozó program. A 150/1992.(XI.20.)Korm.rend. 6/G§(2)bek. előirt tanfolyam elvégzését igazoló okirat, vagy annak hiányában nyilatkozat,hogy a megbízás kezdetétől két éven belül a tanfolyamot elvégzi.

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a jogszabályban meghatározott véleményezők részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez hozzájárul. Nyilatkozat vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról, nyilatkozat a pályázat elbírálására vonatkozóan nyílt, vagy zárt ülésről.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth József nyújt, a 52/573-511 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Polgár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4090 Polgár, Barankovics tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8209/2016. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Polgár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4090 Polgár, Barankovics tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8209/2016., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Elektronikus úton Tóth József részére a j.toth@polgar.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Tóth József, Hajdú-Bihar megye, 4090 Polgár, Barankovics tér 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgat meg, majd az önkormányzat szakbizottságának javaslata alapján dönt a Képviselő-testület.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PolgárTárs - 2016. december 10.

        www.polgar.hu - 2016. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.polgar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 24.

ID: 2827771   Megjelentetés dátuma: 2016.11.25.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.