Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év (2022. január)-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2098 Pilisszentkereszt, Forrás utca 7/F.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató a közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, rendezvények szervezése, olvasószolgálati és könyvtárosi feladatok) ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását. Egyszemélyi felelős vezetőként felelős az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a tevékenység megszervezéséért, irányításáért, színvonaláért és szabályosságáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, közművelődési végzettség és szakképzettség, és/vagy felsőfokú könyvtárosi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

        szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        büntetlen előélet

        számítógépes ismeretek

        az 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerinti akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézményvezető tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirat. (A megbízását követő egy két belül a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie,

        és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. A pályázó mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        német és/vagy szlovák nyelvtudás,

        könyvtáros végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát,

        az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi,

        érvényes, 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

        szakmai önéletrajzot,

        az intézmény működésére vonatkozó, helyzetelemzésre épülő szakmai programot, vezetői elképzeléseket,

        nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        A pályázatot 2 példányban szükséges benyújtani, és a borítékra kérjük ráírni: „Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázat – csak a pályázat előkészítő bizottság bonthatja fel.”

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Peller Márton polgármester nyújt, a 06-26/547-501 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pilisszentkereszt Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-54 , valamint a munkakör megnevezését: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető .         Postai úton, a pályázatnak a Pilisszentkereszt Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-54, valamint a munkakör megnevezését: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető .

        Személyesen: Peller Márton polgármester, Pest megye, 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásának határideje: A beadási határidőt követő 30 napon belüli Képviselő-testületi ülés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2016. szeptember 30.

        Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának honlapja - 2016. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa..

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pilisszentkereszt.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756399   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.