Főiskolai tanársegéd

Pető András Főiskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pető András Főiskola
Humántudományi Intézet

Főiskolai tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Vegyen részt intézete oktatási és képzési feladatainak ellátásában, illetve a főiskola szakmai-intézeti projektjeiben; Az elméleti képzés területén legyen képes a matematika tárgykörébe tartozó tárgyak oktatására és a kapcsolódó gyakorlati képzési feladatok ellátására, különös tekintettel a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére; Szervezze a rábízott területeken a főiskolai nevelő-oktató munkát és végezze szakterületén a tananyag tartalmi és módszertani korszerűsítését, vállalkozva jegyzetek, tankönyvek, szakcikkek írására is szerzőként és társszerzőként; Végezzen tudományos kutatómunkát és segítse a Humántudományi Intézet és a főiskola tudományos munkáját; Törekedjen az elmélet és a gyakorlat szintetizálására, az eredmények publikálására a konduktív pedagógia szolgálatában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Szakirányú szakképzettség

        Neveléstudományi doktori iskolában megkezdett tanulmányok

        Rendelkezzen előadóképes idegennyelv-tudással (elsősorban angol), és legyen képes hazai és nemzetközi fórumokon az intézmény színvonalas képviseletére

        Cselekvőképesség, büntetlen előélet, a pályázó nem áll a tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Konduktorképzésben szerzett tapasztalat

        Nftv. szerinti oktatói vagy tanári munkakörben szerzett 1-2 éves oktatói gyakorlat, vagy óraadói megbízási jogviszony

        Alapfokú oktatási intézményben tanári gyakorlat

        Egyéb műveltségterületek ismerete (pl. vizuális nevelés)

        Színvonalas publikációs tevékenység

        Hazai és külföldi konferenciákon való részvétel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        A pályázó tudományos és szakmai tevékenységeinek listája

        A pályázó szakmai és kutatási tervei

        A szakképzettséget tanúsító oklevelek másolata

        A fokozatszerzési eljárást igazoló okiratok másolata

        Az idegennyelv-tudást tanúsító okirat másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, különös tekintettel a Kjt. 20. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra

        A pályázó írásbeli nyilatkozata, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Mascher Róbert intézetvezető főiskolai docens nyújt a mascher.robert@peto.hu emailcímen vagy nyújt, a 06-1-224-1537 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pető András Főiskola címére történő megküldésével (1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 705/2016/PAF/HR , valamint a munkakör megnevezését: Főiskolai tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a Pető András Főiskola címére történő megküldésével (1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 705/2016/PAF/HR, valamint a munkakör megnevezését: Főiskolai tanársegéd.

        Személyesen: Pető András Főiskola Rektori Hivatala, Budapest, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.peto.hu - 2016. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három példányban, zárt borítékban a fentiekben ismertetett mód egyikének megfelelően kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 705/2016/PAF/HR, valamint a munkakör megnevezését: Főiskolai tanársegéd. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A benyújtott valamennyi, a pályázati feltételeknek megfelelt pályázatot a főiskola Szenátusa véleményezi, rangsorolja. A rektor a szenátus véleményének mérlegelésével dönt a kinevezésről.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833822   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.