Utazó Konduktori Szolgálat Intézményegység-vezető

Pető András Főiskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma (EKPMI)

Utazó Konduktori Szolgálat Intézményegység-vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, , .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• az EKPMI alapító okiratában foglalt intézményegység szakszerű és törvényes működtetése, intézményegységet érintő feladatok ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése, költségvetésének betartása az Nkt., a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet, a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet valamint a 39/2010 (III.26.) Kormányrendelet és a 2014.évi CV. törvény alapján, ill. döntések előkészítése az intézményegység működésével kapcsolatban
• az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat megszervezése és működtetése, • a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban történő óvodai nevelését, tanuló iskolai nevelés-oktatását végző nevelési-oktatási intézmények számára a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember biztosítása,
• intézményegység-vezető részére az Nkt. 5. sz. mellékletében meghatározott heti tanóraszám teljesítése,
• konferenciákon, szakmai fórumokon előadások tartása, intézményegység területén végzett méréseken és országos statisztikákon alapuló elemzések készítése a Fenntartó és a Módszertani Intézmény céljainak támogatása érdekében
• kapcsolatépítés, kapcsolattartás partnerintézményekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        15/2013 Korm. rendelet 1. § (7) pontja szerinti konduktor végzettség és szakképzettség

        SNI –s gyermekek konduktív pedagógiai ellátásban szerzett legalább ötéves tapasztalat

        cselekvőképesség, büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

        megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        intézményegység vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

        a pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, különös tekintettel a Kjt. 20. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pető András Főiskola címére történő megküldésével (1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 719/2016/PAF/HR , valamint a munkakör megnevezését: Utazó Konduktori Szolgálat Intézményegység-vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pető András Főiskola címére történő megküldésével (1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 719/2016/PAF/HR, valamint a munkakör megnevezését: Utazó Konduktori Szolgálat Intézményegység-vezető.

        Személyesen: a Pető András Főiskola Jogi és Humánerőforrás Igazgatóság munkaügyi csoportján, Budapest, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.peto.hu - 2016. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három példányban, zárt borítékban a fentiekben ismertetett mód egyikének megfelelően kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 719/2016/PAF/HR , valamint a munkakör megnevezését: Utazó Konduktori Szolgálat Intézményegység-vezető.A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831894   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.