Könyvtáros

Pető András Főiskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pető András Főiskola
Hári Mária Könyvtár és Regionális Forrásközpont

Könyvtárvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hári Mária Könyvtár és Regionális Forrásközpont beszerzési, feldolgozási, szolgáltató és tudományos munkájának tervezése, szervezése, irányítása; a könyv és folyóirat állomány folyamatos gondozása, állományszervezése; gondoskodás a Főiskola hallgatóinak és oktatóinak szakirodalmi ellátásáról és szakmai tájékoztatásáról; részvétel a Magyar Tudományos Művek Tára feltöltésében és a feltöltési munka irányítása; a könyvtár állományához tartozó archív dokumentumok feldolgozása és gondozása, a tudományos kutatómunka támogatása; a könyvtár képviselete különböző fórumokon

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség

        a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat

        felhasználói szintű MS Office ismeret

        rendelkezzen idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

        vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

        kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        felsőoktatás területén szerzett könyvtárvezetői gyakorlat

        MTMT kezelésének ismerete

        ALEPH integrált könyvtári rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz (pályázó által aláírva)

        könyvtár vezetésére, fejlesztésére vonatkozó koncepció (pályázó által aláírva)

        a pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez (pályázó által aláírva)

        külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, különös tekintettel a Kjt. 20. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra

        idegennyelv tudást tanusító okiratok másolata

        végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pető András Főiskola címére történő megküldésével (1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 708/2016/PAF/HR , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Pető András Főiskola címére történő megküldésével (1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 708/2016/PAF/HR, valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.

        Személyesen: Jogi és Humán Erőforrás Menedzsment Igazgatóság munkaügyi csoport, Budapest, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A könyvtárvezető munkakörre benyújtott valamennyi, a pályázati feltételeknek megfelelt pályázatot a főiskola Szenátusa véleményezi, rangsorolja. A kancellár a szenátus véleményének mérlegelésével dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.peto.hu - 2016. november 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822464   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.