Logopédus

Pető András Főiskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pető András Főiskola
Gyakorló Óvoda

logopédus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1118 Budapest, Villányi út 67.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézménybe járó gyermekek logopédiai fejlesztése és a munkavégzéssel járó adminisztrációs és szervezési feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Gyógypedagógus végzettség logopédia szakon

        Logopédia területen szerzett legalább 1 év szakmai tapasztalat

        Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

Elvárt kompetenciák:

        Súlyosan akadályozott beszédfejlődésű tanulók beszédindítása,

        Anarthria diagnózissal rendelkező tanulók logopédiai fejlesztése,

        Dysarthria terápia ismerete,

        Önálló, felelősségteljes munkavégzési képesség,

        Türelem, tolerancia,

        Kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség,

        Gyerekszeretet,

        Szakmai elkötelezettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes, részletes szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány (ok) másolata

        A pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, különös tekintettel a Kjt. 20. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pető András Főiskola címére történő megküldésével (1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 718/2016/PAF/HR , valamint a munkakör megnevezését: logopédus.         Postai úton, a pályázatnak a Pető András Főiskola címére történő megküldésével (1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 718/2016/PAF/HR, valamint a munkakör megnevezését: logopédus.

        Elektronikus úton a hr@peto.hu E-mail címen keresztül a pályázati azonosítószámra: 718/2016/PAF/HR és a munkakörre: logopédus történő hivatkozással oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.peto.hu - 2016. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822448   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.