Belső ellenőr

Pető András Főiskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pető András Főiskola
kancellária

belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Pető András Főiskola működésével összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1)-(3) bekezdésében, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendeletbe foglalt feladatok ellátása. A belső ellenőr a tevékenységét a Kancellárnak közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg. A költségvetési szervnél egy fő látja el a belső ellenőrzést.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        A 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 1/A. § előírása szerinti végzettség és szakmai gyakorlat

        Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdésben meghatározott engedély megléte / regisztráció az államháztartásért felelős miniszter a belső ellenőrzési tevékenység folytatására jogosult személyekről vezetett nyilvántartásában

        Legalább ötéves szakmai gyakorlat a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. § (9) előírása alapján

        Cselekvőképesség, büntetlen előélet, a pályázó nem áll a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása

        Az ÁBPE-továbbképzés I. képzés sikeres elvégzése, majd legalább kétévente egy alkalommal - ÁBPE-továbbképzés II. - Belső ellenőrök részére képzésen részvétel és vizsgakötelezettség sikeres teljesítése.(28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 7. §)

        Amennyiben a pályázó nem a Pető András Főiskola alkalmazottja, úgy a pályázat a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítésére is irányul

        Felhasználói szintű számítógépes ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőoktatási intézményben szerzett belső ellenőrzési tapasztalat

        ABPE I., ABPE II. vizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes, részletes szakmai önéletrajz, a pályázati feltételekben megfogalmazott elvárások (szakmai gyakorlat, végzettség) lényegre törő bemutatásával

        A munkakör betöltéséhez szükséges végzettségeket igazoló oklevelek/bizonyítványok másolata

        Az államháztartásért felelős miniszter a belső ellenőrzési tevékenység folytatására jogosult személyekről vezetett nyilvántartásában való felvétel igazolása

        A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásról

        A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el.

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, különös tekintettel a Kjt. 20. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pető András Főiskola címére történő megküldésével (1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. (HR osztályra címezve) ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 717/2016/PAF/HR , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.         Postai úton, a pályázatnak a Pető András Főiskola címére történő megküldésével (1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 717/2016/PAF/HR , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.

        Személyesen: Jogi és Humánerőforrás Menedzsment Igazgatóság munkaügyi csoport, Budapest, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A kinevezés az Nftv. 75. § (4) b) pontja alapján fenntartói jóváhagyáshoz kötött.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.peto.hu - 2016. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A belső ellenőrzési tevékenység végzése kiterjed az intézmény székhelyére (1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.) és telephelyére is (1118 Budapest, Villányi út 67.).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peto.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818509   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.