Egyetemi docens

Pécsi Tudományegyetem

A munkavégzés helye
Pécs (Járás), Baranya megye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Pécsi Tudományegyetem

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar, Mérnöki és Smart Technológiák Intézet, Gépészmérnök Tanszék

Egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Boszorkány út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mérnöki ismeretek, gépelemek, karbantartás szervezése, felújítás és gépészeti rendszerek üzemeltetése témakörökhöz kapcsolódó tárgyak oktatása, igény szerint angol nyelven is,. Hallgatói tehetséggondozás, TDK és szakdolgozatok konzultálása, a duális gépészmérnök képzéshez kapcsolódóan a kari és gyakorlóhelyi elvárások, feladatok összehangolása. együttműködés a tanszék oktatási tevékenységének megszervezésében. Kapcsolattartás az ipar képviselőivel (PBKIK, DDGK) cégvezetők. Közreműködés Kari szakmai rendezvények szervezésében, lebonyolításában. Az egyetemi docensek folyamatos alkalmazásának követelményei: a) az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág vagy művészeti terület átfogó ismerete és alkotó művelése, tantárgycsoport összefogásához, továbbá a tárgyak tananyagának önálló összeállításához, valamint magas színvonalú előadások tartásához idegen nyelven is szükséges felkészültség, b) az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítése, illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása (pl. jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása), c) a doktorjelöltek munkájának irányítása, irányító jellegű részvétel doktori képzésben, habilitált docensek esetében részvétel doktori és habilitációs eljárásokban, d) az oktató és a tudományos munka szervezése, e) rendszeres publikációs, szakirodalmi tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban idegen nyelven is, f) rendszeres és sokrétű kapcsolat tartása tudományterületének gyakorlati tevékenységével, tudományos feladatok megoldásának irányítása, pályázati csoportok tevékenységének összefogása, kutatási/szakmai megbízások szerzése, g) tudományos és tudományszervezési tevékenység kifejtése, a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben tudományága, intézménye, illetőleg az ország szakmai képviselete, h) kezdeményező és irányító részvétel az intézményben folyó szakmai közéleti munkában, a kari, egyetemi, különösen oktatásszervezési feladatok megoldásában, i) törekvés az egyetemi tanári követelmények teljesítésére

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, MSc vagy azzal egyenértékű gépész-mérnök területhez köthető végzettség,

        PhD fokozat műszaki tudományok területén és habilitáció

        Két európai nyelvből középfokú nyelvvizsga

        Felsőoktatási intézményben legalább tíz év időtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszonyban állott. A tíz évbe öt év szakirányú munkavégzésre irányuló jogviszony, illetve egyéb önálló szakirányú tevékenység beszámítható.

        Oktatói és tudományos, szakmai kiemelkedő tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére, - idegen nyelven is képes előadás tartására, oktató rendelkezik megfelelő, az oktatásban szerzett szakmai tapasztalattal, megfelelő publikációs tevékenységet végez idegen nyelven is

        Rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat, széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik. A pályázat elbírálásánál előnyt élvez az, aki a karbantartás szervezése ill felújítástechnológia ill gépészeti rendszerek üzemeltetése területén felsőoktatási gyakorlattal és a területhez kapcsolódó publikációkkal rendelkezik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázati anyagok pályázati kérelemből, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység ismertetéséből, publikációs jegyzékből, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetéséből állnak,

        illetve tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek megismerhetik, továbbá mellékelni kell a végzettséget, tudományos minősítést, nyelvvizsgát tanúsító okiratok másolatát, illetve egy 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt ,mely PTE közalkalmazottaknak nem kell.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11959 , valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11959, valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens.

        Elektronikus úton Fuchs Éva, HR referens részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A PTE szabályzatai szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a pályázati anyagot 2 példányban megküldeni Dr. Bódis József rektor részére, valamint elektronikusan is.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 13.

ID: 3310677   Megjelentetés dátuma: 2018.02.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.