Egyetemi docens

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar, Informatika és Villamos Intézet, Rendszer- és Szoftvertechnológia Tansz

Egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Boszorkány út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mérnök Informatikus BSc és MSc képzések keretében matematika és informatika tárgyak oktatásához szükséges széleskörű nemzetközi tapasztalattal rendelkező idegen nyelven, (angol nyelven) magas szinten oktatni,előadni képes oktató alkalmazása. A kötelező szakmai tárgyak mellett speciális szakmai ismereteket igénylő, a nemzetközi trendekhez illeszkedő szakirányos és szabadon választható tárgyak oktatása. Folyamatos kutatás végzése az informatika területén a Kar projektjeiben részvétel, a Kar Informatikai doktori iskolájának kialakítása, fejlesztése. Az egyetemi docensek folyamatos alkalmazásának követelményei: a) az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág vagy művészeti terület átfogó ismerete és alkotó művelése, tantárgycsoport összefogásához, továbbá a tárgyak tananyagának önálló összeállításához, valamint magas színvonalú előadások tartásához idegen nyelven is szükséges felkészültség, b) az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítése, illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása (pl. jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása), c) a doktorjelöltek munkájának irányítása, irányító jellegű részvétel doktori képzésben, habilitált docensek esetében részvétel doktori és habilitációs eljárásokban, d) az oktató és a tudományos munka szervezése, e) rendszeres publikációs, szakirodalmi tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban idegen nyelven is, f) rendszeres és sokrétű kapcsolat tartása tudományterületének gyakorlati tevékenységével, tudományos feladatok megoldásának irányítása, pályázati csoportok tevékenységének összefogása, kutatási/szakmai megbízások szerzése, g) tudományos és tudományszervezési tevékenység kifejtése, a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben tudományága, intézménye, illetőleg az ország szakmai képviselete, h) kezdeményező és irányító részvétel az intézményben folyó szakmai közéleti munkában, a kari, egyetemi, különösen oktatásszervezési feladatok megoldásában, i) törekvés az egyetemi tanári követelmények teljesítésére

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettség,informatikai vagy informatikához köthető területen szerzett végzettség,

        PhD fokozat és habilitáció

        A jelölt rendelkezzen két európai idegen nyelvből társalgási szintű nyelv ismerettel, melyből legalább egy európai nyelven képes szakmai előadások,oktatási feladatok ellátására.

        Felsőoktatási intézményben legalább nyolc év időtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszonyban állott. A nyolc évbe öt év szakirányú munkavégzésre irányuló jogviszony, illetve egyéb önálló szakirányú tevékenység beszámítható.

        Oktatói és tudományos, szakmai kiemelkedő tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére, - idegen nyelven is képes előadás tartására, oktató rendelkezik megfelelő, az oktatásban szerzett szakmai tapasztalattal, megfelelő publikációs tevékenységet végez idegen nyelven is

        Rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat, széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik. A pályázat elbírálásánál előnyt élvez az, aki az informatika területén külföldi oktatói kapcsolatrendszerrel rendelkezik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázati anyagok pályázati kérelemből, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység ismertetéséből, publikációs jegyzékből, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetéséből állnak,

        tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek megismerhetik, továbbá mellékelni kell a végzettséget, tudományos minősítést és habilitációt, nyelvvizsgát tanúsító okiratok másolatát, illetve egy 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt is.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7650 , valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7650, valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens.

        Elektronikus úton Fuchs Éva részére a fuchs.eva@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jelentkezéseket postai úton 2 példányban Dr. Bódis József, rektor részére, és elektronikusan is meg kell küldeni a fenti címre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 27.

ID: 2830018   Megjelentetés dátuma: 2016.11.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.