Képzési igazgató

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar, Képzési Központ, Szombathely

Képzési igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.03.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Jókai utca 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- képviseli a képzési központot és véleményt nyilvánít a szervezeti egységet érintő kérdésekben, - a kari költségvetésben a részleges gazdasági önállósággal rendelkező képzési központ részére megállapított éves keretből biztosítja a képzési központban a rendeltetésszerű működéshez szükséges feltételeket, - felelős a központ ingó- és ingatlan vagyona és pénzeszközei rendeltetésszerű működtetéséért és használatáért, - koordinálja a Központban működő intézetek, tanszékek vagy tanszéki csoportok munkáját és rendszeres kapcsolatot tart ezek vezetőivel, - az intézetek/tanszékek vezetőivel egyetértésben felkéri az óraadókat, - javaslatot tesz a dékánnak az intézetek/tanszékek vezetőivel egyetértésben oktatói és munkatársi kitüntetésre, dékáni dicséretre, jutalmazásra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, a kar képzési portfóliójának megfelelő MSc, vagy azzal egyenértékű végzettség,

        Doktori (Ph.D.) fokozat

        Középfokú német nyelvvizsga

        Legalább 5 éves oktatói gyakorlat - vezetői tapasztalat

        Kiemelkedő nemzetközileg elismert publikációs tevékenység - Hazai és nemzetközi szintű szakmai elismertség

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Minden további nyelvismeret

        A PTE Egészségtudományi Karára szóló kinevezés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Személyi feltételek: - önéletrajz, - végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást és tudományos fokozatot igazoló oklevelek, bizonyítványok hiteles másolata, - az oktatott tantárgyak listája a teljes pályafutásra, - publikációk, az azokra történt hivatkozások, továbbá a szakmai alkotások jegyzéke, - oktatási, kutatási, intézményfejlesztési pályázatokban,

        illetve K+F munkákban való részvételek és témavezetések, a végzett munka százalékos arányának becslésével és a pályázat teljes támogatási, illetve szerződéses összegével együtt, - külföldi utazások felsorolása azok céljával együtt, - vezetői tapasztalatok, vezetői gyakorlat bemutatása, beleértve a szakmai tudományos közéletben végzett ilyen tevékenységet, - irányított személyek felsorolása, akik sikeres pályát futottak be

        Vezetői elképzelések: - motiváció, - helyzetértékelés, - vezetői program, Nyilatkozatok - összeférhetetlenségi nyilatkozat, - az illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére, Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7621 Pécs, Vörösmarty utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7403 , valamint a beosztás megnevezését: Képzési igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7403, valamint a munkakör megnevezését: Képzési igazgató.

        Elektronikus úton Dr. Betlehem József, dékán részére a dekanihivatal@etk.pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A PTE Fkr-ének, valamint a hatályos Nftv. rendelkezéseinek megfelelően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat 2 példányban a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar dékánjának címezve kell eljuttatni (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.) A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati hirdetmény számát.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 24.

ID: 2827768   Megjelentetés dátuma: 2016.11.25.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.