Képzési igazgatóhelyettes

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar, Képzési Központ, Szombathely

Képzési igazgatóhelyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.03.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Jókai utca 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Képviseli a képzési központot és véleményt nyilvánít a szervezeti egységet érintő kérdésekben, - felelős a központ ingó- és ingatlan vagyona és pénzeszközei rendeltetésszerű működtetéséért és használatáért, - koordinálja a Központban működő intézetek, tanszékek munkáját és rendszeres kapcsolatot tart ezek vezetőivel - az intézetek/tanszékek vezetőivel egyetértésben felkéri az óraadókat, - javaslatot tesz a dékánnak az intézetek/tanszékek vezetőivel egyetértésben oktatói és munkatársi kitüntetésre, dékáni dicséretre, jutalmazásra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetem,

        Legalább 5 éves, oktatási területen szerzett tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Vezetői tapasztalat

        A PTE Egészségtudományi Karára szóló kinevezés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Személyi feltételek: - önéletrajz, - végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást és tudományos fokozatot igazoló oklevelek, bizonyítványok hiteles másolata, - külföldi utazások felsorolása azok céljával együtt, - vezetői tapasztalatok, vezetői gyakorlat bemutatása,

        Vezetői elképzelések: - motiváció, - helyzetértékelés, - vezetői program, Nyilatkozatok - összeférhetetlenségi nyilatkozat, - az illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére, Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7621 Pécs, Vörösmarty utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8247 , valamint a beosztás megnevezését: Képzési igazgatóhelyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8247, valamint a munkakör megnevezését: Képzési igazgatóhelyettes.

        Elektronikus úton Dr. Betlehem József, dékán részére a dekanihivatal@etk.pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A PTE Fkr-ének, valamint a hatályos Nftv. rendelkezéseinek megfelelően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat 2 példányban a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar dékánjának címezve kell eljuttatni (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.) A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati hirdetmény számát.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 24.

ID: 2827766   Megjelentetés dátuma: 2016.11.25.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.