Egyetemi docens

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Természettudományi Kar, Sporttudományi és Testnevelési Intézet

Egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Aktív részvétel az oktatásban magyar és angol nyelven, elsősorban az Élettan, Mozgásszabályozás, Biológiai alapismeretek tantárgyak keretein belül, a tantárgyak anyagának folyamatos fejlesztése, meglévő és új szakok akkreditációs anyagának elkészítésében közreműködés. Szakdolgozat, diplomamunka, TDK munka vezetése, sporttudományi kutatásokban való aktív részvétel, kutatások iniciálása, doktoranduszképzésben kutatóműhely kialakítása, vezetése. A tehetséggondozás különböző színterein való részvétel, Intézeti TDK munka koordinálása, PhD témavezetés. Tudományos műhely kialakítása és fenntartása, aktív kollaborációs tevékenység nemzetközi színtéren is. Az Intézet munkájában aktív szervezési tevékenység.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, biológia-kémia szakos tanári végzettség,

        PhD, habilitáció

        angol középfokú nyelvismeret

        Egyetemi docenssé az nevezhető ki, aki a) MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal és habilitációval rendelkezik, b) oktató és tudományos, szakmai, illetőleg kiemelkedő művészeti, gyógyító tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére,

        idegen nyelven is képes előadás tartására, d) oktatói rendelkezik megfelelő, az oktatásban szerzett szakmai tapasztalattal, e) megfelelő publikációs tevékenységet végez idegen nyelven is, f) rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat, g) széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik

        h) felsőoktatási intézményben legalább nyolc év időtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszonyban állott. A nyolc évbe öt év szakirányú munkavégzésre irányuló jogviszony, illetve egyéb önálló szakirányú tevékenység beszámítható.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • Nyilatkozatot, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek megismerhetik, • szakmai önéletrajzot, • publikációs jegyzéket, • a végzettséget és a tudományos minősítést tanúsító okiratok másolatát

        • idegennyelv-tudást igazoló dokumentumot, • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (kivétel: ha a pályázó a PTE alkalmazottja).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8828 , valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8828, valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens.

        Elektronikus úton Fuchs Éva részére a fuchs.eva@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot postai úton, valamint elektronikusan is be kell küldeni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763463   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.