Egyetemi docens

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar, Filozófia és Művészetelméleti Intézet, Esztétika és Kulturális Tanulmányok

Egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• oktatás – BA, MA és PhD szinten, nappali és levelező képzésben egyaránt • hazai és nemzetközi kapcsolatok bővítése • oktatási programok fejlesztése • hazai és nemzetközi konferenciák szervezése • aktív részvétel tanszéki kutatómunkában • nemzetközi színvonalú publikációs tevékenység az esztétika és a filozófia területén • oktatási feladatok ellátása az esztétika és a művészettörténet területén

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettség, PhD, habilitáció,

        Angol, francia (publikációk mindkét nyelven) nyelvismeret

        legalább 8 év időtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszony

        • MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal és habilitációval rendelkezik, • oktató és tudományos, szakmai, illetőleg kiemelkedő művészeti, gyógyító tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére, • idegen nyelven is képes előadás tartására,

        • oktatói rendelkezik megfelelő, az oktatásban szerzett szakmai tapasztalattal, • megfelelő publikációs tevékenységet végez idegen nyelven is, • rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat, • széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.

        felsőoktatási intézményben legalább nyolc év időtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszonyban állott. A nyolc évbe öt év szakirányú munkavégzésre irányuló jogviszony, illetve egyéb önálló szakirányú tevékenység beszámítható

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázati anyagok pályázati kérelemből, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység ismertetéséből, publikációs jegyzékből, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetéséből állnak,

        tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek megismerhetik, továbbá mellékelni kell a végzettséget, tudományos minősítést tanúsító okiratok hitelesített fordítását, illetve egy érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt is.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8975 , valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8975, valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens.

        Elektronikus úton Fuchs Éva részére a fuchs.eva@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

PTE szabályzatai szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az egyetemi docensi pályázatokat 2 példányban az egyetem rektorának címezve kell eljuttatni postai úton, és be kell küldeni elektronikusan is.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763357   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.