Egyetemi tanár

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Természettudományi Kar, Sporttudományi és Testnevelési Intézet

Egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata a Sporttudományi és Testnevelési Intézet oktatási feladataiban, elsősorban az Edzéselmélet, Biokémia tantárgyak, oktatásában való részvétel magyar és angol nyelven. A szakterület fejlődésének követésével a tantárgyak folyamatos fejlesztése. Kiemelt feladata az oktatói és tudományos utánpótlás nevelése, tudományos diákköri fórumokon a Sporttudományi és Testnevelési Intézet képviselete, doktoranduszok sporttudományos kutatásokkal kapcsolatos ismereteinek bővítése kurzus keretein belül. Konferenciák szervezése, külföldi szakmai kapcsolatok fejlesztése, tanterv és tananyagfejlesztés, meglévő és új szakok akkreditációs anyagának elkészítésében közreműködés. Kutatási pályázatok készítése, szakmai eredmények hazai és nemzetközi publikálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, MSc vagy azzal egyenértékű végzettség ,

        doktori fokozattal és habilitációval rendelkezik

        legalább egy európai nyelv középszintű ismerete

        - felsőoktatási intézményben legalább 12 év időtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszony. Az oktatási tevékenység időtartamába beszámolható az 5 év szakirányú munkavégzésre irányuló jogviszony, - oktató és tudományos szakmai tevékenységével, továbbá az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben, szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére,

        iskolateremtő oktatási, tudományos és szakmai munkássággal, oktatási és tudományszervezői tapasztalattal és irányítási készséggel bír, - idegen nyelven is képes előadás, szeminárium tartására, - megfelelő publikációs tevékenységet végez idegen nyelven is,

        - rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat, - széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik

        Munkássága alapján képesnek kell lennie arra, hogy az adott részterület kurzusait magas szinten oktassa mind alap-, mind mesterszakon; a különböző szakokon általa oktatott kurzusok megkérdőjelezhetetlen tantárgyfelelősének kell lennie.

        Az egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás további feltétele, hogy az érintettet a köztársasági elnök munkaköri cím adományozásával egyetemi tanárrá kinevezze, vagy ilyen kinevezéssel már rendelkezzen.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: - Nyilatkozatot, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek megismerhetik, - szakmai önéletrajzot, - publikációs jegyzéket, - a végzettséget és a tudományos minősítést tanúsító okiratok másolatát, - az egyetemi tanári kinevezést igazoló okirat másolatát

        - idegennyelv-tudást igazoló dokumentumot, - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (kivétel: ha a pályázó a PTE alkalmazottja).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7624 Pécs, Ifjúság 6 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8830 , valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8830, valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi tanár.

        Elektronikus úton Fuchs Éva részére a fuchs.eva@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot postai úton, valamint elektronikusan is be kell küldeni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756410   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.