Intézetigazgató-helyettes

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Természettudományi Kar, Matematikai és Informatikai Intézet

Intézetigazgató-helyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3-5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- az intézetigazgató által meghatározott körben képviseli az intézetet, - koordinálja az intézet igazgatási és gazdálkodási feladatait, - gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyeket jogszabályok, egyetemi vagy kari szabályzatok illetve az intézetigazgató ráruháznak, - a Dékáni Tanács és a Kari Tanács ülésén hivatalból helyettesíti az intézetigazgatót, - tevékenysége nem terjed ki a hosszú távú és stratégiai döntésekre.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, PhD és habilitáció, legalább öt éve betöltött egyetemi docensi, vagy egyetemi tanári munkakör,

        - különösen a tanárképzés területén szerzett oktatás- és kutatásszervezői gyakorlat; - nemzetközileg is elismert publikációs tevékenység; - idegen nyelvű előadó- és tárgyalókészség; - külföldi egyetemi oktatói tapasztalat; - előnyt jelent a PTE-vel fennálló közalkalmazotti jogviszony.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázati anyag a pályázati kérelemből, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység ismertetéséből, publikációs jegyzékből, a vezetői feladatok ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetéséből állnak.

        Mindemellett a pályázatnak tartalmaznia kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek megismerhetik, továbbá egy összeférhetetlenségi nyilatkozatot, valamint mellékelni kell a végzettséget, tudományos minősítést tanúsító okiratok másolatát, illetve külső pályázó esetén egy 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. december 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8904 , valamint a beosztás megnevezését: Intézetigazgató-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8904, valamint a munkakör megnevezését: Intézetigazgató-helyettes.

        Elektronikus úton Fuchs Éva részére a fuchs.eva@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot postai úton, valamint elektronikusan is be kell küldeni. Vezetői megbízás időtartama: 3-5 év, de legfeljebb az intézetigazgató megbízásának időtartamáig, illetve a hatvanötödik életévének betöltéséig.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756407   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.