Közművelődési szakember vagy könyvtáros

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. november 1-től 2022. október 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2119 Pécel, Isaszegi út 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház mint gazdasági szervezettel nem rendelkező kulturális intézmény vezetése. A város közművelődési tevékenységének szervezése, a helyi kiállítások szervezése, pályázatok készítése, könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Felelős az intézmény működtetéséért és gazdálkodásáért, képviseli az intézményt külső szervek előtt, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai működését, gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény összes dolgozójára vonatkozóan, ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, és a fenntartói döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, elkészíti és aktualizálja az intézmény SZMSZ-ét s az intézmény más kötelezően előírt szabályzatait, rendelkezéseit, kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi-területi és országos szakmai szervekkel, támogatja az intézmény munkáját segítő egyesületek, szervezetek, közösségek tevékenységét, folyamatosan értékeli az intézmény tevékenységét, munkáját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy a könyvtári feladat ellátása szempontjából szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség.

        A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) az alábbiakban megnevezett rendelkezései:

        A Korm. rendelet 6/B. § (4) bekezdése szerinti a könyvtári minőségirányítás területén 120 órás képzés keretében szerzett ismeretekkel rendelkezik, vagy a magasabb vezetői pályázat benyújtásakor a könyvtári minőségirányítás területén 120 órás képzésben részt vesz, és azt igazolja.

        A Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdése szerinti képzéssel rendelkezik, vagy annak eredményes elvégzését a magasabb vezetői megbízás kezdetétől számított két éven belül igazolja.

        A pályázó a munkáltatónál határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a magasabb vezetői megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető.

        A Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés c) pontja és a Korm. rendelet 6/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti legalább öt éves szakmai gyakorlat.

        Munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik.

        Büntetlen előéletű és nem áll a nyilvános könyvtárakban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt.

        Vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        a jogszabályban meghatározottak szerinti öt év szakmai gyakorlatot igazoló részletes szakmai önéletrajz,

        az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, a fejlesztési elképzeléseket megfogalmazó vezetési program,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése, megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat tartalma közölhető-e a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel is,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános vagy zárt képviselő-testületi ülésen kéri a pályázat elbírálását,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy nem áll a nyilvános könyvtárakban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt (Közm. tv. 94. § (1) bekezdés a) pont).

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csúzi István nyújt, a +36-28-662-130 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2119 Pécel, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ö/231/6/2017. , valamint a beosztás megnevezését: közművelődési szakember vagy könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2119 Pécel, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ö/231/6/2017., valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember vagy könyvtáros.

        Személyesen: jegyzői titkárság, Pest megye, 2119 Pécel, Kossuth tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat előzetesen a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése és a Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése alapján létrehozott bizottság hallgatja meg. A pályázatot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A megbízási (kinevezési) jogkör gyakorlója fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pécel Város Önkormányzat székhelye (2119 Pécel, Kossuth tér 1.) - 2017. március 31.

        Pécel Város honlapja (www.pecel.hu) - 2017. április 4.

        Péceli Hírek - 2017. április 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pecel.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 4.

ID: 3000063   Megjelentetés dátuma: 2017.04.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.