Óvodapedagógus, magasabb vezetői beosztással

Pécel Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. 07. 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2119 Pécel, Petőfi utca 1/B.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) - (3) bekezdéseiben meghatározott feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        cselekvőképesség,

        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,

        pedagógus munkakörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat,

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés,

        magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízásával egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó részletes szakmai önéletrajza,

        a köznevelési intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésen alapuló, fejlesztési elképzeléseket megfogalmazó vezetési program,

        a végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        a szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkáltatói igazolás,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése, megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez, továbbításához,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános vagy zárt képviselő-testületi ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a pályázó büntetlen előéletű és nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csúzi István nyújt, a +36-28-662-130 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécel Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2119 Pécel, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ö/364/11/2016. , valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus, magasabb vezetői beosztással.         Postai úton, a pályázatnak a Pécel Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2119 Pécel, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ö/364/11/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus, magasabb vezetői beosztással.

        Személyesen: Péceli Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Titkárság, Pest megye, 2119 Pécel, Kossuth tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárást követően a pályázókat előzetesen Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kulturális Bizottsága hallgatja meg. A pályázatot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A kinevezési jogkör gyakorlója fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pécel Város honlapja (www.pecel.hu) - 2016. szeptember 30.

        Péceli Hírek (2016. október havi száma) - 2016. október 21.

        Oktatási és Kulturális Közlöny - 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pecel.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 30.

ID: 2745914   Megjelentetés dátuma: 2016.10.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.