Tudományos munkatársi

Pannon Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Pannon Egyetem
Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézetében

tudományos munkatársi

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezett tudományos munkatárs feladata tudományos tevékenység végzése az önszerverződő biológiai rendszerek kutatása és a bio-nanotechnológia területén. Vállaljon aktív részvételt a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben. A pályázó vegyen részt az Intézet profiljába tartozó projektek pályázati anyagának elkészítésében és a futó pályázatok megvalósításában. Vegyen részt a "Rekombináns DNS technológia" c. tárgy oktatásában, továbbá igény szerint TDK- és diplomamunkák vezetésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD,

        A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, a kutatási terület műveléséhez szükséges PhD fokozattal, legalább 4 éves, felsőoktatásban szerzett, igazolt kutatói vagy oktatói gyakorlattal, legalább egy világnyelvből államilag elismert, középfokú komplex nyelvvizsgával, angol nyelvű előadói és publikácós készséggel, aktív részvétellel a tudományos közéletben.

        A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a szakmai tapasztalat a molekuláris biológia, rekombináns DNS technológia és fémorganikus kémia területén.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        kísérőlevél (Rektor Úrnak címezve), hivatkozva a pályázat kiírás megjelenési helyére, idejére,

        pályázat (tervek, elképzelések),

        részletes szakmai önéletrajz (aláírt),

        publikációs lista,

        igazolás(ok) a legalább 4 éves, felsőoktatásban szerzett kutatói vagy oktatói gyakorlatról,

        egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvtudást, továbbá egyéb végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        formanyomtatványok - Bizalmas személyi adatlap, Összefoglaló pályázati adatlap, Nyilatkozat (a www.uni-pannon.hu honlap Álláspályázatok menüpontjából letölthetők),

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a munkakörének megfelelő, vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt). Amennyiben nem érkezik meg a pályázat beadási határidejéig, kérjük az ajánlott feladóvevény vagy elektronikus visszaigazolás másolatát csatolni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balla Judit nyújt, a 06-88/624-236 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Munkaügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0805 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatársi.         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0805, valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatársi.

        Személyesen: Balla Judit (Munkaügyi Főosztály), Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. B-épület Földszint, délelőtt 8.00 - 12.00 óra között.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pannon Egyetem honlapja - 2016. október 10.

        Egyetemi Körlevél - 2016. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat összeállításával kapcsolatos általános tájékoztató, valamint a szükséges formanyomtatványok a Pannon Egyetem honlapjáról (www.uni-pannon.hu), az Álláspályázatok menüpontjából letölhetők, további információk a Munkaügyi Főosztályon 8200 Veszprém, Egyetem, u. 10., tel.: 88/624-236), szakmai információk a Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézet Titkárságán (tel.: 88/624-040) szerezhetők be.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-pannon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757831   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.