Digitális pedagógiai módszertani koordinátor

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

digitális pedagógiai módszertani koordinátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.02.28. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársaként a Nemzeti Köznevelési Portálon elérhető digitálistananyag-tartalom továbbfejlesztéséhez, új digitális tartalmak előállításához, illetve már meglévő digitális tartalmak adaptációjához, honosításához kapcsolódó feladatok digitális pedagógiai támogatása, részvétel a pedagógusok digitális módszertani felkészítésében, pedagógiai kampányok szervezésében való aktív szakmai közreműködés, együttműködés a digitálistartalom-fejlesztésben részt vevő szereplőkkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        felsőfokú végzettség

        digitális pedagógia, IKT módszertan területén szerzett szakmai tapasztalat

        a feladat ellátásához szükséges szoftverek készségszintű használata

        jó kommunikációs és együttműködési készség

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        óvodapedagógus, tanító vagy tanári szakképzettség

        digitális tananyagok fejlesztésében szerzett gyakorlat

        programozási ismeretek

        online pedagógiai műhelyek szervezésében, pedagógusok digitális módszertani felkészítésében, kurzusok lebonyolításában szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes Europass szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igényléséről szóló igazolás másolata az alkalmazás feltétele

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rózsa Gábor nyújt, a +36-70-436-3513 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HMI/711-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: digitális pedagógiai módszertani koordinátor.         Postai úton, a pályázatnak a Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet címére történő megküldésével (1055 Budapest, Szobránc utca 6-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HMI/711-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: digitális pedagógiai módszertani koordinátor.

        Elektronikus úton Bukolyiné Pomázi Ildikó részére a allas@ofi.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A benyújtott pályázatok tartalma, valamint a munkáltató által megbízott Pályázat Értékelő Bizottság mérlegelése alapján meghallgatásra, illetve az elvárt ismeretek ellenőrzésére is sor kerülhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján - 2016. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat elektronikus úton Bukolyiné Pomázi Ildikó részére az allas@ofi.hu e-mail címre kell benyújtani úgy, hogy a megpályázott munkakör neve a levél tárgyában szerepel.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ofi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813035   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.