Intézményvezető

Ököritófülpös és Rápolt Községek Köznevelési Intézményfenntartó Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ököritófülpösi Gyöngyszem Óvoda

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. december 01. napjától - 2021. augusztus 15. -ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4755 Ököritófülpös, Kossuth utca 72.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

        Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség (közoktatás-vezetői szakvizsga)

        Pedagógus munkakörben szerzett-legalább 5 éves szakmai tapasztalat

        Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz;

        Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt;

        Szakmai gyakorlatról hiteles igazolás - az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel;

        Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásról;

        Nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez, személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához;

        Pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Társulási-tanács nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Béla nyújt, a 06-70/332-0586 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ököritófülpös és Rápolt Községek Köznevelési Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (4755 Ököritófülpös, Kossuth utca 108. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ö/2066/2016. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Ököritófülpös és Rápolt Községek Köznevelési Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (4755 Ököritófülpös, Kossuth Lajos utca 108. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ö/2066/2016., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 189. §-191.§-ában és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazotti törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 23. §-ában meghatározott szervezetek véleményezik. A véleményezéseket követően az Ököritófülpös és Rápolt Községek K

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának honlapja és hirdetőtáblája

        Rápolt Község Önkormányzatának hirdetőtáblája

        Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.okoritofulpos.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 30.

ID: 2745945   Megjelentetés dátuma: 2016.10.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.