Könyvtáros

Óbudai Egyetem

A munkavégzés helye
Budapest
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Óbudai Egyetem

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem
Könyvtár

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1081 Budapest, Népszínház u. 8 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Óbudai Egyetem Egyetemi Könyvtárának Népszínház utcai Könyvtárában könyvtárosi feladatok ellátása. Részvétel a Népszínház utcai Könyvtár olvasószolgálati ügyeletében. Részvétel az állománygyarapítás, az állományellenőrzés, az állományból történő kivonás munkafolyamataiban. Az Egyetem hallgatói részére könyvtárhasználati és adatbázis ismertető tájékoztatók, oktatások megtartása. Az intézményi repozitóriummal kapcsolatos digitalizálási, feldolgozói és archiváló feladatok. A szakmai követelmények és a munkaköri leírás szerinti feladatok szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtárosi végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        könyvtári munkatapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

        Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

        A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Felsőoktatási könyvtárban vagy szakkönyvtárban szerzett munkatapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Hálózatismeret,

        Gyakorlott szintű Hardverismeret,

        Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,

        Gyakorlott szintű Programozási ismeretek,

        Gyakorlott szintű Rendszergazdai ismeretek,

        Aleph integrált könyvtári rendszer ismerete

        Repozitórium-szoftverek ismerete

        Repozitóriumok kezelésében szerzett ismeretek, tapasztalatok

        Szakirodalmi adatbázisok ismerete

        MTMT használatának ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok egyszerű másolatai.

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-LIB 93/2018 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96. b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-LIB 93/2018, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Elektronikus úton Csollány Csilla részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatást követően a munkáltatói jogkörgyakorló döntése alapján. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot határidőn belül és hiánytalanul benyújtották, valamint megfelelnek a Munkáltató által meghatározott pályázati feltételeknek, szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        OE honlap - 2018. március 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Hivatkozási szám: OE-LIB 93/2018

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 27.

ID: 3347923   Megjelentetés dátuma: 2018.03.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.