Ügyvivő szakértő (könyvtáros)

Óbudai Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem
Könyvtár

ügyvivő szakértő (könyvtáros)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Óbudai Egyetem Egyetemi Könyvtárának Tavaszmező utcai Könyvtárában könyvtárosi feladatok ellátása. Részvétel a Tavaszmező utcai Könyvtár olvasószolgálati ügyeletében. Részvétel az állománygyarapítás, az állományellenőrzés, az állományból történő kivonás munkafolyamataiban. Az Egyetem oktatói és hallgatói részére könyvtárhasználati és adatbázis ismertető tájékoztatók, oktatások megtartása. Az intézményi repozitóriummal kapcsolatos digitalizálási, feldolgozói és archiváló feladatok. A szakmai követelmények és a munkaköri leírás szerinti feladatok szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtáros végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        könyvtárban szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

        Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

        Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, informatikus könyvtáros végzettség,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        felsőoktatási könyvtárban szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,

        Szakirodalmi és tudományos adatbázisok ismerete.

        Adatbázis építési, szerkesztési ismeretek.

        Repozitóriumok kezelésében szerzett ismeretek, tapasztalatok.

        Aleph integrált könyvtári rendszer ismerete.

        MTMT használatának, adminisztrációjának ismerete.

        Portál szerkesztési ismeretek.

        Repozitórium-szoftverek ismerete.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű rendszerező, elemző képesség,

        Kiváló szintű szolgáltatási és információs kompetencia,

        Kiváló szintű szakmai tudás kommunikálása és prezentálása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.

        Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok egyszerű másolatai.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.

        Részletes szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-KA 656/2017 , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő (könyvtáros).         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út Bécsi út 9. b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-KA 656/2017, valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő (könyvtáros).

        Elektronikus úton Csollány Csilla részére a allaspalyazat@uni-obuda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        OE honlap - 2017. augusztus 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Hivatkozási szám: OE-KA 656/2017

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 8.

ID: 3156100   Megjelentetés dátuma: 2017.08.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.