PR és marketing osztályvezető

Óbudai Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem
PR és Marketing Osztályán

PR és marketing osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1034 Budapest, Doberdó út 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A PR és Marketing Osztály vezetőjének feladatai különösen: - az Osztály tevékenységének szakmai és operatív vezetése, - az Osztály által végzett munka összefogása, összehangolása, - belső erőforrás-menedzsment, - felelős az éves PR és marketing büdzsé tervezéséért és hatékony felhasználásáért, - az Egyetem PR és marketing stratégiájának kidolgozása, elfogadtatása és működtetése, - a stratégia operatív lebontása és az abban meghatározott feladatok végrehajtása, - az egyetemi rendezvények koncepciójának kidolgozása, lebonyolítása és felügyelete, - az Egyetem honlapjának tartalmi karbantartása, az Egyetem online felületeinek (pl. Facebook) kezelése – az Egyetem Arculati Kézikönyvének összeállítása és karbantartása, az Óbudai Egyetem Hírmondója felelős szerkesztői feladatainak ellátása - kapcsolattartás az Egyetem szervezeti egységeivel, az Egyetem szervezeti egységeitől érkező PR és marketing vonatkozású kérések végrehajtása, tevékenységük szakmai támogatása, irányítása, - kapcsolattartás külső partnerekkel, - PR és marketing vonatkozású tenderek kezdeményezése, szakmai előkészítése, márkamenedzsment; az Egyetem, mint márka kidolgozása, felépítése és kezelése, médiakapcsolatok építése és kezelése, az Egyetem médiában való megjelenésének koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kollektív Szerződés, és a Szervezeti és Működési Rend Foglalkoztatási követelményrendszere rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy Egyetemi végzettség,

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

        Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

        A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

        Releváns szakterületen (PR, marketing, kommunikáció) szerzett legalább 3 éves vezetői tapasztalat.

        Releváns szakterületen (PR, marketing, kommunikáció) szerzett legalább 6 éves szakmai tapasztalat.

        Vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőoktatási intézményben szerzett szakmai és vezetői tapasztalat.

        Angol vagy német nyelvből tárgyalási szintű nyelvtudás.

        Kiváló konfliktuskezelő képesség.

        Precizitás, rugalmasság.

        Az Óbudai Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony.

        A beosztással kapcsolatos országos tapasztalat/kapcsolatrendszer.

        Felsőfokú kommunikációs menedzser szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.

        A végzettséget, szakképzettséget továbbá idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve az esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti, továbbá arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a közalkalmazotti jogviszony létesítése előtt vagyonnyilatkozatot tesz.

        A pályázónak a betöltendő vezetői beosztásban ellátandó feladatokkal kapcsolatos tervei, elképzelései.

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-KA-1151/2/2016. , valamint a munkakör megnevezését: PR és marketing osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-KA-1151/2/2016., valamint a munkakör megnevezését: PR és marketing osztályvezető.

és

        Elektronikus úton Szőcs Gábor részére a allaspalyazat@uni-obuda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        OE honlap - 2016. november 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot a fenti címre és határidőig 2 példányban (1 eredeti 1 másolat) valamint elektronikusan is kérjük Dr. Gáti József általános jogkörrel eljáró intézményfejlesztési főigazgató részére címezve benyújtani. A pályázati anyag személyes benyújtására előzetesen egyeztetett időpontban, hivatali munkaidőben van lehetőség. A pályázatokat mind a postai úton történő feladás, mind a személyes benyújtás esetén elektronikusan is meg kell küldeni a megadott határidőig a kiírásban meghatározott címre, lehetőleg egy dokumentumba szerkesztve (doc és pdf formátumban). A próbaidő tartama: 4 hónap (új közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén).

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 16.

ID: 2816709   Megjelentetés dátuma: 2016.11.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.