Adjunktus

Óbudai Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

az Alba Regia Műszaki Kar
Mérnöki Intézetében

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Budai út 45.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Oktatói teendők ellátása a gépészmérnöki szaktantárgyak körében, a gépészmérnök szak kari koordinátori és oktatásszervezési feladatainak ellátása, aktív kapcsolattartás a munkaerőpiac képviselőivel, szakmai gyakorlatok szervezése. Kritériumtárgyak oktatása angol nyelven, aktív közreműködés K+F csoportok munkájában, a témákkal kapcsolatosan alap és alkalmazott kutatások végzése, részvétel tudományos műhely munkájában, pályázati tevékenységek folytatása, rendszeres publikálás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kollektív Szerződés, és a Szervezeti és Működési Rend Foglalkoztatási követelményrendszere rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, gépészmérnök vagy mechatronikai mérnök/intergated engineering szakirány,

        Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

        Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

        A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

        A pályázó rendelkezzen PhD tudományos fokozattal (műszaki tudományterület, gépészeti tudományok).

        A pályázó rendelkezzen 3-5 év közötti felsőoktatási szakmai tapasztalattal.

        MATLAB, Labview, AutoCAD, CNC programozási nyelvek, robotprogramozási nyelvek, C++ professzionális szintű ismerete.

        A pályázó rendelkezzen jártasságal az automatizált gyártó rendszerek tervezése, ipari robotok alkalmazása, programozása területén.

        A pályázó rendelkezzen iparban szerzett szakmai tapasztalattal gyártástechnológia és folyamatmenedzsment területen.

        A pályázó rendelkezzen jártassággal a fémmegmunkálás, CNC gépek programozása, pneumatikai rendszerek tervezése területén.

        A pályázó rendelkezzen gyakorlati tapasztalattal K+F területen.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Német nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Gyakorlott szintű Hardverismeret,

        Idegen nyelvű környezetben töltött 1-3 év közötti tanulmányi idő vagy munkavégzés.

        Tapasztalat mikrokontrolleres rendszerek tervezése és programozása, elektromos hajtások tervezése terén.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.

        A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést továbbá az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek.

        Publikációk, tudományos munkák MTMT szerinti jegyzéke és táblázata.

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-AMK-854/2016. , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-AMK-854/2016., valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

és

        Elektronikus úton Szőcs Gábor részére a allaspalyazat@uni-obuda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        OE honlap - 2016. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot, mely tartalmazza a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, eddigi szakmai és/vagy oktatási- kutatási tevékenységét, a fenti címre és határidőig 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat) kell Prof. Dr. Réger Mihály az egyetem rektora részére címezve benyújtani. A pályázati anyag személyes benyújtására előzetesen egyeztetett időpontban, hivatali munkaidőben van lehetőség. A pályázatokat mind a postai úton történő feladás, mind a személyes benyújtás esetén elektronikusan is meg kell küldeni a megadott határidőig a kiírásban meghatározott címre, lehetőleg egy dokumentumba szerkesztve (doc és pdf formátumban).

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815042   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.