Intézetigazgató

Óbudai Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Neumann János Informatikai Kar
Alkalmazott Matematikai Intézet

intézetigazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- képviseli az egyetemet, a kart, a rektor, illetve a dékán által átruházott jogkörben, valamint belső szabályzatban meghatározott ügyekben; ezen jogkörében eljárva az intézet, illetve az egyetem nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, - irányítja az intézet oktató és kutató munkáját, személyzeti, igazgatási, gazdálkodási tevékenységét,- irányítja, illetve megszervezi és ellenőrzi az oktatási szervezeti egységre vonatkozó jogszabályok, továbbá a belső szabályzatok, határozatok, utasítások végrehajtását -dönt az intézet minden olyan ügyében, amelyet a Szervezeti és Működési Rend vagy más belső szabályzat nem utal egyéb személy vagy testület hatáskörébe - felügyeli és ellenőrzi az intézeten belül munka-, tűz-, és vagyonvédelmet - az intézet fejlesztésére és korszerűsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és összefogása - együttműködés a kutatási dékánhelyettessel az intézet kutatási feladatainak ellátásában - együttműködés az oktatási dékánhelyettessel az intézet oktatási feladatainak ellátásában - az intézet pályázati munkájának felügyelete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kollektív Szerződés, és a Szervezeti és Működési Rend Foglalkoztatási követelményrendszere rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD, matematika vagy informatika,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Angol nyelvből felsőfokú "C" típusú állami vagy azzal egyenértékű államilag elsimert nyelvvizsga, anyanyelvi szintű nyelvtudás.

        A pályázó rendelkezzen szakképzettségének megfelelő munkaterületen és/vagy felsőoktatási intézményben legalább 10 éves eredményes szakmai, illetve felsőoktatási gyakorlattal

        A pályázó rendelkezzen legalább 5 éves angol nyelvű előadói tapasztalattal.

        Latex program felhasználói szintű ismerete.

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

        Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

        A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

        Vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

        A pályázó rendelkezzen minimum egyetemi docensi kinevezéssel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        További világnyelv(ek)ből középfokú "C" típusú állami vagy államilag elismert nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás.

        Vezetői beosztásban szerzett 3-5 év közötti tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.

        A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést továbbá az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek.

        Publikációk, tudományos munkák MTMT szerinti jegyzéke és táblázata.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve az esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti, továbbá arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a közalkalmazotti jogviszony létesítése előtt vagyonnyilatkozatot tesz.

        A vezetői beosztásban ellátandó feladatokkal kapcsolatos elképzelések, tervek.

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-NIK-1094/2016 , valamint a beosztás megnevezését: intézetigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-NIK-1094/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató.

és

        Elektronikus úton Szőcs Gábor részére a allaspalyazat@uni-obuda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        OE honlap - 2016. szeptember 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot, mely tartalmazza a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, eddigi szakmai és/vagy oktatási- kutatási esetleges vezetői tevékenységét, a fenti címre és határidőig 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat) kell Prof. Dr. Réger Mihály az egyetem rektora részére címezve benyújtani. A pályázati anyag személyes benyújtására előzetesen egyeztetett időpontban, hivatali munkaidőben van lehetőség. A pályázatokat mind a postai úton történő feladás, mind a személyes benyújtás esetén elektronikusan is meg kell küldeni a megadott határidőig a kiírásban meghatározott címre, lehetőleg egy dokumentumba szerkesztve (doc és pdf formátumban).

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 24.

ID: 2735866   Megjelentetés dátuma: 2016.09.25.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.