Egyetemi docens

Nyugat-magyarországi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Erdőmérnöki Kar
Környezet-és Földtudományi Intézet

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi docens oktatási feladatai:
1. Az erdőmérnök, környezettan, környezetmérnök, vadgazdálkodási és természetvédelmi mér-nök alap- és mester-, illetve osztatlan képzésben az alábbi tantárgyak gondozása és oktatása (magyarul, angolul és németül): Éghajlattan Levegőtisztaság-védelem
Termőhelyismerettan
Globális környezeti rendszerek
Globális környezeti problémák
Land use change and climate Doktori képzésben:
Időjárási szélsőségek hatásai és alkalmazkodás
Ecological climatology
2. Részvétel nemzetközi oktatási programokban.
3. Tudományos diákköri témák irányítása.
4. Doktori témák irányítása. Tantárgyak gondozása az Egyetem doktori iskoláiban, részvétel doktori szigorlaton, doktori védésen a bizottság tagjaként vagy vezetőjeként. 5. Részvétel záróvizsgáztatásban és diplomavédésen.
A kinevezendő egyetemi docens kutatási feladatai:
- Aktív részvétel az Intézet kutatási programjainak kidolgozásában és megvalósításában. Kiemelten a hosszútávú éghajlati tendenciák elemzése regionális klímamodellek eredményeinek feldolgozá-sával, hazai fafajaink klimatikus igényeinek vizsgálata mikro- és regionális léptékben, erdészeti cé-lú döntéstámogató rendszer éghajlati moduljának fejlesztése, klímaelemzés végzése, klímainfor-máció biztosítása, az erdészeti hatáskutatás és erdészeti gyakorlat számára
- Aktív részvétel az Intézet hazai és nemzetközi kutatási projektjeiben. - A fiatal oktatók/kutatók kutatási tevékenységének irányítása.
- Aktív kapcsolattartás a hazai és külföldi kutatási partnerekkel. - A kutatási eredmények hazai és külföldi publikálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        - büntetlen előélet, cselekvőképesség,

        - rendelkezzen legalább tíz éves felsőoktatási oktatói tapasztalattal, vagy habilitációval

        - rendelkezzen doktori fokozattal és habilitációval

        - legyen alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudomá-nyos, illetve művészi munkájának vezetésére, valamint arra, hogy idegen nyelven előadást tartson

        - nemzetközi szinten ismerje és művelje tudományterületét, rendelkezzen legalább egy éves külföldi kutatási gyakorlattal

        - legyen alkalmas új tantárgyak programjának kialakítására, előadásainak, gyakorlatainak megtartá-sára, tananyagainak elkészítésére

        - rendelkezzen széles körben elismert hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel

        - előadói és vitakészségű nyelvismeret két világnyelven.

        A munkakör betöltéséhez szükséges feltétel meglétének igazolása az SzMSz II. Foglalkoztatási köve-telményrendszer 17.§ (3) bekezdésben foglaltak szerint történik.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó (SzMSz II. Foglalkoztatási Követelményrendszer 39/B. § (2)):

        - személyi adatait, lakcímét,

        - jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait, azok időtartamát

        - eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkásságát,

        - tudományos fokozatát, szakmai díjait, habilitációját, idegennyelv-tudását tanúsító iratok másola-tát,

        - három hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítványt,

        - szakmai tudományos tevékenységét, terveit,

        - hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett eddigi munkáját, tiszt-ségeit, a nemzetközi tudományos életben való aktív részvételét,

        - személyi adatlapot,

        - nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagába az arra illetékes személyek és testületek betekinthetnek.

        A pályázatot írásban, két példányban kell benyújtani az Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatalába (Sopron Bajcsy-Zsilinszky út 4.)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Kar dékánja nyújt, a +36-99/518-258 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NymE-EMKe.doc.2016. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NymE-EMKe.doc.2016., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nyme.hu honlapon

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyme.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768674   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.