Egyetemi tanár

Nyugat-magyarországi Egyetem rektora

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar
Irodalomtörténeti Intézeti Tanszék

egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi tanár feladata: a klasszikus modernség és az előmodernség kora magyar irodalomtörténeti előadásainak és szemináriumainak oktatása, illetve kötelezően választható kurzusok tartása. Doktori iskolai feladatok ellátása, disszertációbírálatok készítése más egyetemek felkérésére. Részvétel az irodalomtanítás modernizációs folyamataiban. Nemzetközileg ismert irodalomtudományi-irodalomtörténeti kutatóprogram koncepciójának megalkotása, koordinálása és vezetése. Innovatív szemléletű tudományos kötetek és tankönyvsorozatok, továbbá folyóiratok írása és szerkesztése. Az intézet nemzetközi és hazai kapcsolatainak gazdagítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD,

        A pályázónak rendelkeznie kell egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal és habilitációval az irodalomtudomány területén. Rendelkeznie kell továbbá legalább 15 év felsőoktatási gyakorlattal, széles körű hazai és nemzetközi ismertséggel, amelyet hazai és külföldi publikációk, szak- és tankönyvek, a rájuk való hivatkozások, valamint a hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel, illetve azok szervezése bizonyít. További elvárás, hogy a pályázó tudjon előadásokat tartani idegen nyelven is

        A leendő egyetemi tanár legyen képes továbbá több – lehetőleg az MTA-hoz kötődő – kutató- és alkotócsoport színvonalas vezetésére, illetve több nyelven történő publikálásra.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázathoz mellékelni kell: a pályázó válaszát a pályázati felhívásban foglalt feladatokra és elvárásokra; részletes szakmai önéletrajzot; az alább felsorolt okiratokról készült hitelesített másolatot:

        egyetemi szintű végzettséget igazoló okmány (külföldi végzettség esetén a végzettség hazai elismerését tanúsító határozat),

        egyéb diploma (ha a pályázó rendelkezik vele),

        szakképzettséget, szakképesítést tanúsító irat,

        tudományos fokozat (PHD, a tudományok kandidátusa, a külföldön szerzett és honosított tudományos fokozat),

        habilitációs oklevél,

        és nyelvvizsga bizonyítvány, vagy azzal egyenértékű, idegen nyelvtudást igazoló okirat/tanúsítvány/igazolást;

        A pályázatnak tartalmaznia kell: linket a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes, közhiteles listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu);

        publikációs és hivatkozási jegyzéket, kiemelve a tudományos pálya szempontjából legfontosabbnak ítélt tíz publikációt;

        nyilatkozatot arról, hogy a pályázó mely tudományág(ak)ban fejtette ki eddigi tudományos tevékenységét (több tudományág esetén kérjük annak az elsődleges tudományágnak a megjelölését, amely szakmai tevékenységére meghatározóan jellemző); – nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott másolati példány mindenben megegyezik az eredeti, papíralapú példánnyal;

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűntettesek nyilvántartása, a foglalkozástól és a közügyektől eltiltás kérdéseiről; – minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;

        hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BDPK e.tanár/2016. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BDPK e.tanár/2016., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

        Személyesen: Nyugat-magyarországi Egyetem Rektori Hivatal, Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Bajcsy-Zs. utca 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Nyugat-magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatokat 1 eredeti, 5 papíralapú másolati, CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón rögzített 1 digitális példányban, legfeljebb 2 db, egyenként 2 MB-nál nem nagyobb méretű fájlban kérjük. A digitális példányt PDF fájlba szerkesztve (képi forma szövegbe szerkesztése esetén a képet kis felbontásban), kell elkészíteni. A példányokat a Nyugat-magyarországi Egyetem Rektori Hivatalának Titkárságára kell benyújtani személyesen vagy postai úton.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 1.

ID: 2712129   Megjelentetés dátuma: 2016.09.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.