Intézményvezető

Nyírgelse Község Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szent György Idősek Otthona

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016. november 1.-2021. október 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. november 1.-2021. október 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4326 Nyírgelse, Iskola u. 24 .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szent György Idősek Otthona intézményvezető által ellátandó fő feladatok az intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása, melynek keretében felelős az alapító okirat szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért, irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátást, végrehajtását, felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért különös tekintettel a munkavállalók megfelelő szakmai feladat ellátásának irányítására, intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátására. Gondoskodik az intézményben a szociális ellátásokba történő felvételek jogszerűségéről, elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé, gondoskodik az ellátottak érdekvédelméről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szociális szakvizsga,

        felsőfokú (főiskola) végzettséget igénylő szociális területen betöltött munkakörben szerzett szakmai - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        -szakmai önéletrajz;

        -intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program;

        -iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatai;

        -felsőfokú végzettséget igénylő szociális területen betöltött munkakörben szerzett min. 5 év szakmai gyakorlat igazolása;

        -nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;

        -nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok;

        -három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány;

        -nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez;

        -nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező képviselő-testület a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson;

        -nyilatkozat arról, hogy vele szemben a gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn;

        -nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességét érintő gondnokság alatt;

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Görög László Zsolt polgármester nyújt, a 06/30/9730043 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyírgelse Község Önkormányzat címére történő megküldésével (4326 Nyírgelse, Kossuth u.2. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 810/2016 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nyírgelse Község Önkormányzat címére történő megküldésével (4326 Nyírgelse, Kossuth u.2. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 810/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokról Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 22.

ID: 2735284   Megjelentetés dátuma: 2016.09.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.