Tanársegéd

Nyíregyházi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nyíregyházi Egyetem
Zenei Intézet

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

népi hangszer (népi furulya és népi bőgő), népi kamarazene, szakmódszertan és harmonizálási gyakorlat tantárgyak oktatása,
részvétel oktatási anyagok fejlesztésében, tantárgyi programok kidolgozásában,
publikációs és művészeti tevékenység, hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon, kurzusokon való részvétel,
TDK-munkát, illetve szakdolgozatot készítő hallgatók munkájának irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        - Szakirányú egyetemi végzettség.

        - Doktori képzés megkezdése.

        - Szakirányú tudományos publikációs tevékenység.

        - Legalább egy világnyelv előadóképes ismerete.

        - Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Jelentkezés a pályázati kiírásban foglaltakra.

        Részletes szakmai önéletrajz, publikációs tevékenység ismertetése.

        Egyetemi oklevél, egyéb szakmai képesítést igazoló okirat, doktori képzés megkezdését igazoló okirat másolata.

        Nyelvvizsga bizonyítvány másolata.

        Külső jelentkező esetén fenti dokumentumok közjegyző által hitelesített másolata.

        Külső jelentkező esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

        Nyilatkozat a jelentkező hozzájárulásáról, hogy a benyújtott anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a Nyíregyházi Egyetem hatályos SzMSz-e szerint erre jogosult testületek és személyek megismerhetik, illetve hogy a benyújtott anyagában foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        Külső jelentkező esetén saját névre megcímzett, felbélyegzett olyan méretű válaszboríték, amelyben a benyújtott anyag visszaküldhető.

        A pályázatot postai úton 1 eredeti és 1 másolati példányban a Nyíregyházi Egyetem rektorának címezve kérjük megküldeni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Halkóné dr. Rudolf Éva nyújt, a +36/599-400/2029 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/509-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4401 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/509-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A 2011. évi CCIV. tv. a nemzeti felsőoktatásról, valamint a Nyíregyházi Egyetem hatályos Szervezeti és működési szabályzatának rendelkezései szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nye.hu - 2016. november 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815103   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.